název
1. Úvodní hodina
2. Opakování základních pojmů o jazyce
3. Lexikologie, terminologie
4. Opakování pravopisu vyjmenovaných slov
5. Synonyma, antonyma, homonyma
6. Opakování pravopisu podstatných a přídavných jmen
7. Tvarosloví - zájmena
8. Tvarosloví - číslovky
9. Tvarosloví - slovesa
10. Psaní velkých písmen
11. Základní principy větné stavby
12. Větné členy
13. Shoda podmětu s přísudkem
14. Věta jednoduchá x souvětí
15. Předpony s, z, vz
16. Kultura osobního projevu
17. Styl prostě sdělovací
18. Pozvánka, blahopřání
19. Administrativní styl
20. Úřední dopis
21. Žádost
22. Stížnost
Pravopisná cvičení
Číslovky
Zájmena
Podmět a přísudek
Větné členy
Pozvánka