název
1. Úvodní hodina
2. Opakování základních pojmů o jazyce
3. Lexikologie, terminologie
Číslovky
4. Opakování pravopisu vyjmenovaných slov
5. Synonyma, antonyma, homonyma
6. Opakování pravopisu podstatných a přídavných jmen
7. Tvarosloví - zájmena
8. Tvarosloví - číslovky
9. Tvarosloví - slovesa
10. Psaní velkých písmen
11. Základní principy větné stavby
12. Větné členy
Větné členy - test
13. Shoda podmětu s přísudkem
14. Věta jednoduchá x souvětí
15. Předpony s, z, vz
16. Kultura osobního projevu
17. Styl prostě sdělovací
18. Pozvánka, blahopřání
19. Administrativní styl
20. Úřední dopis
21. Žádost
22. Stížnost
Zájmena
Podmět a přísudek
Větné členy
Pozvánka