název
Shoda podmětu s přísudkem
Podmět a přísudek
Zájmena
22. Stížnost
21. Žádost
20. Úřední dopis
19. Administrativní styl
18. Pozvánka, blahopřání
17. Styl prostě sdělovací
16. Kultura osobního projevu
Pozvánka
větné členy - přehled
1. Úvodní hodina
2. Opakování základních pojmů o jazyce
3. Lexikologie, terminologie
10. Psaní velkých písmen
11. Základní principy větné stavby
12. Větné členy
13. Shoda podmětu s přísudkem
14. Věta jednoduchá x souvětí
15. Předpony s, z, vz
9. Tvarosloví - slovesa
8. Tvarosloví - číslovky
4. Opakování pravopisu vyjmenovaných slov
5. Synonyma, antonyma, homonyma
6. Opakování pravopisu podstatných a přídavných jmen
7. Tvarosloví - zájmena
Pravopisná cvičení
O češtině - testy