název
1. Úvodní hodina
2. Opakování základních pojmů o jazyce
3. - 4. Lexikologie, terminologie
5. Opakování pravopisu vyjmenovaných slov
6. Synonyma, antonyma, homonyma
7. Opakování pravopisu podstatných a přídavných jmen
8. Tvarosloví - zájmena
9. Tvarosloví - číslovky
10. Tvarosloví - slovesa
11. Základní principy větné stavby
12. Větné členy
Větné členy - test
13. Věta jednoduchá x souvětí
14. Shoda podmětu s přísudkem
15. Kultura osobního projevu
O češtině - testy
21. Psaní velkých písmen
16. Reprodukce zpráv z novin a časopisů
17. Styl prostě sdělovací
18. Pozvánka, blahopřání
19. Administrativní styl
větné členy - přehled
20. Úřední dopis
21. - 22. Žádost, stížnost
23. Reklamace, objednávka
24. Podací lístek, složenka
25. Inzerát
26. Popis prostý
27. Popis odborný
28. Popis pracovního postupu
29. Předpony s, z, vz
30. -31. Vyhledávání a zpracovávání informací z internetu, e-mail
32. Opakování 2. ročník
Zájmena
Podmět a přísudek
Shoda podmětu s přísudkem
Větné členy
Pozvánka