název
Podmět a přísudek
Zájmena
Číslovky
22. Stížnost
21. Žádost
20. Úřední dopis
19. Administrativní styl
18. Pozvánka, blahopřání
17. Styl prostě sdělovací
16. Kultura osobního projevu
1. Úvodní hodina
2. Opakování základních pojmů o jazyce
3. Lexikologie, terminologie
10. Psaní velkých písmen
Větné členy - test
11. Základní principy větné stavby
12. Větné členy
13. Shoda podmětu s přísudkem
14. Věta jednoduchá x souvětí
15. Předpony s, z, vz
9. Tvarosloví - slovesa
8. Tvarosloví - číslovky
4. Opakování pravopisu vyjmenovaných slov
5. Synonyma, antonyma, homonyma
6. Opakování pravopisu podstatných a přídavných jmen
7. Tvarosloví - zájmena
Shoda podmětu s přísudkem
Pravopisná cvičení
O češtině - testy