název
1. Seznámení s učivem 1. ročníku, číselné obory
2. - 3. Aritmetické operace v číselných oborech R
4. - 5. Operace s číselnými množinami (sjednocení, průnik)
6. - 7. Intervaly jako číselné množiny
8. Reálná čísla a jejich různé zápisy
9. - 10. Mocniny s celočíselným mocnitelem
11. - 12. Odmocniny
13. - 14. Základy finanční matematiky - využití procentového počtu
15. - 16. Slovní úlohy, test (Základy fin. matematiky)
17. - 18. Výraz a jeho hodnota
19. - 20. Algebraické výrazy a početní operace s nimi (sčítání, násobení)
21. - 22. Algebraické výrazy - rozklad výrazu na součin vytknutím
23. Algebraické výrazy - rozklad výrazu na součin pomocí vzorce
24. - 25. Mnohočleny
26. - 27. Lomené výrazy, jejich krácení, rozšiřování, sčítání a odčítání
28. Lomené výrazy, jejich násobení a dělení
29. - 30. Výrazy ve slovních úlohách
31. Závěrečný test
32. Vyhodnocení testu, klasifikace