název
1. Úvodní hodina
2. 2. Vznik a vývoj jazyka
5.Slovo a slovní zásoba
6.Pravidla českého pravopisu
10.Slova jednoznačná a mnohoznačná
9. Vyjmenovaná slova - pravopis
8. Tvoření slov
11. Slovní druhy
12. Slovní druhy
13. Podstatná jména - tvarosloví
14. Přídavná jména
15. Přídavná jména
16. Základní principy větné stavby
17. Základní principy větné stavby
20. Funkční styly
21. Komunikace
22.Projev mluvený a psaný
23. Projev monologický
24. Reprodukce zpráv na aktuální téma
25. Dialog a jeho rysy
26. 27. Vypravování
28.Knihovny a jejich služby
29.,30. Charakteristika
31.,32 Práce s internetem
1. Úvodní hodina
3. Původ češtiny, jazykové skupiny
4. Spisovné a nespisovné útvary jazyka
5. Slovo a slovní zásoba
6. Pravidla českého pravopisu
2. Vznik jazyka
7. Slova cizího původu
8. Způsoby tvoření nových slov
9. Pravopis vyjmenovaných slov
10. Slova jednoznačná a mnohoznačná
11. Slovní druhy - ohebné
12. Slovní druhy - neohebné
13. Tvarosloví - podstatná jména
14.-15. Tvarosloví - přídavná jména
16.-17. Základní principy větné stavby
18.-19. Pravopis bě,pě,vě,mě
20. Funkční styly
21. Verbální a neverbální komunikace
22. Psaný a mluvený projev
Obohacování slovní zásoby
slovní druhy
pravopis bě/bje,pě,vě/vje, mě/mně
4.Spisovné a nespisovné útvary jazyka
3. Původ češtiny a jazykové skupiny
18.,19. Pravopis bje, bě, vje,vě, mně-, mě-