název
1. Seznámení s tématy. Fyzika - charakteristika a její dělení
2.-3. Základy fyzikálních měření, fyzikální jednotky
4. Mechanický pohyb, klid a pohyb těles
5.- 6. Druhy pohybů
7.- 8. Vzájemné působení těles, pohybové zákony
9.- 10. Druhy sil - tíhová, třecí odstředivá
11.- 12. Mechanická práce a energie
13.- 14. Tuhé a pevné těleso, moment síly vzhledem k ose otáčení, dvojice sil
15.- 16. Těžiště tělesa, rovnovážné polohy tělesa
17.- 19. Jednoduché stroje
20.- 21. Mechanika tekutin
22.- 23. Teplo, vnitřní energie soustavy a způsoby její změny
24.- 25. Teplotní roztažnost látek v přírodě a technické praxi
26.- 27. Přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a technické praxi
28. Tepelné motory - parní (parní stroj, parní turbína)
29.- 30. Tepelné motory - spalovací
31. Závěrečný test
32. Vyhodnocení testu, klasifikace