název
1. Úvodní hodina
O češtině - testy
pravopis bě/bje,pě,vě/vje, mě/mně
2. Vznik jazyka
3. Původ češtiny, jazykové skupiny
4.Spisovné a nespisovné útvary jazyka
5. Slovo a slovní zásoba
6. Pravidla českého pravopisu
7. Slova cizího původu
8. Způsoby tvoření nových slov
Obohacování slovní zásoby
9. Pravopis vyjmenovaných slov
10. Slova jednoznačná a mnohoznačná
11. Slovní druhy - ohebné
12. Slovní druhy - neohebné
14.-15. Tvarosloví - přídavná jména
16.-17. Základní principy větné stavby
18.-19. Pravopis bě,pě,vě,mě
podmět a přísudek-cvičení
20. Funkční styly
21. Verbální a neverbální komunikace
22. Psaný a mluvený projev
23. Projev monologický
24. Reprodukce zpráv na aktuální téma
25. Dialog a jeho rysy
26. - 27. Vypravování
28.Knihovny a jejich služby
29. - 30. Charakteristika
31. - 32. Práce s internetem