název
Ovoce a zelenina
Jídlo a pití
Barvy = Farben
Rezept
Auf dem Tisch
1. Úvodní hodina
2.-4. Výslovnost v NJ
5. Osobní zájmena
6.-8. Časování sloves
9. Pořádek slov ve větě
10.-11. Pozdravy
12. Člen určitý a neurčitý
13. Práce se slovníkem
14.-15. Základní slovní zásoba
16. Sloveso sein = být
17. Sloveso haben = mít
18.-19. Familie = rodina
20. Zápor
21. Pořádek slov ve větě tázací
22. Číslovky
23.-24. Dny, měsíce, roční období
25. Skloňování podstatných jmen
26.-27. Přivlastňovací zájmena
28.-29. Hobbys = záliby
30.-31. V restauraci - slovní zásoba
32. Množné číslo
33. - 34. Slovesa se změnou kmene
35.-37. Nakupování
38. Nakupování - obchody
39. Rozkazovací způsob
40.-41. Určování času
42. Skloňování osobních zájmen
43. Ubytování
44. Slabá podstatná jména
45.-46. Počasí
47.-48. Město - popis
49.-50. Škola
51.-53. Předložky se 3. pádem
54.-56. Předložky se 4. pádem
57.-61. Předložky se 3. a 4. pádem
62. Popis cesty