název
1. Seznámení s učivem 1. ročníku, ústní test znalostí učiva ZŠ
2. Racionální čísla - přirozená, celá, desetinná čísla a zlomky
3. - 4. Aritmetické operace s přirozenými a celými čísly
5. - 6. Aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly (zaokrouhlování)
7. Reálná čísla a jejich zobrazování na číselné ose
8. - 9. Trojčlenka a procenta
10. - 11. Praktické úlohy s trojčlenkou a procenty
12. Test, opakování - procenta
13. - 14. Mocniny s přirozeným exponentem
15. - 16. Aritmetické operace s mocninami
17. Aritmetické operace s mocninami pomocí kalkulátoru
18. - 19. Aritmetické operace s odmocninami
20. - 21. Výpočet druhé mocniny a odmocniny čísla pomocí kalkulátoru
22. - 23. Druhá a třetí mocnina a odmocnina
24. Opakování, test
25. - 26. Výraz a hodnota výrazu
27. - 28. Sčítání a násobení výrazů
29. – 30. Rozklady výrazů
31. Opakování - výrazy, test
32. - 33. Druhá mocnina výrazů
34. Mnohočleny
35. - 36. Početní úkony s mnohočleny
37. Test - výrazy a mnohočleny
38. Opakování - mnohočleny, vyhodnocení testu
39. - 40. Základní pravidla řešení lineárních rovnic
41. - 42. Lineární rovnice o jedné neznámé
43. - 44. Lineární rovnice v praxi
45. - 46. Soustava lineárních rovnic o dvou neznámých
47. Opakování, test - lineární rovnice
48. Vyhodnocení testu, klasifikace