název
54. Rentgenové záření
1. Úvodní hodina
2. Základní částice hmoty
3. Atomy a molekuly
4. Prvky a sloučeniny
5. Periodická soustava prvků
6.-7. Chemické reakce
8. Vlastnosti anorganických látek
9. Hydroxidy
10. Kyseliny
11. H,O,N,C,Si,Ca,P
12. Kovy
13. Nekovy
14. Rizika úniku nebezpečných látek
15.-16. Vlastnosti atomu uhlíku
17. Základní názvosloví organických látek
18. Uhlovodíky a jejich rozdělení
19. Uhlovodíky a jejich využití v praxi
21. Organická rozpouštědla v praxi
20. Organické kyseliny v běžném životě
22. Tuky
23. Sacharidy - cukry
24. Bílkoviny
25. Vitamíny
26. Hormony
27. Zpracování masa, mléka
28. Zpracování tuků
29. Kvašení, výroba lihu, piva
30. Výroba vína, octa
31.-32. Chemické pochody při trávení
33. Konzervační metody
34. Ekologická příprava potravin
35. Druhy pohybů
36.- 37. Newtonovy zákony
38. Mechanická práce a energie
39. Tlak v tekutinách
40. Teplota
41. Teplotní roztažnost látek
42.-.43. Tepelné motory
44. Přeměna skupenství
45. Elektrický náboj, elektrické pole
46. Vodiče, napětí, proud
47. Ohmův zákon
48. Druhy elektrického proudu
49. Přenos elektrického proudu
50. Světlo a jeho šíření
51.-52. Zrcadla, čočky, odrazy světla
53. Světelné spektrum