název
1. Úvodní hodina
2. 2. Vznik a vývoj jazyka
3. Původ češtiny a jazykové skupiny
4.Spisovné a nespisovné útvary jazyka
5.Slovo a slovní zásoba
6.Pravidla českého pravopisu
8. Tvoření slov
10.Slova jednoznačná a mnohoznačná
9. Vyjmenovaná slova - pravopis
11. Slovní druhy
12. Slovní druhy
13. Podstatná jména - tvarosloví
14. Přídavná jména
15. Přídavná jména
16. Základní principy větné stavby
17. Základní principy větné stavby
18.,19. Pravopis bje, bě, vje,vě, mně-, mě-
20. Funkční styly
21. Komunikace
22.Projev mluvený a psaný
23. Projev monologický
24. Reprodukce zpráv na aktuální téma
25. Dialog a jeho rysy
26. 27. Vypravování
28.Knihovny a jejich služby
29.,30. Charakteristika
31.,32 Práce s internetem
Pravopisná cvičení
O češtině - testy
Obohacování slovní zásoby
slovní druhy
podmět a přísudek-cvičení
pravopis bě/bje,pě,vě/vje, mě/mně