název
Obohacování slovní zásoby
22. Psaný a mluvený projev
21. Verbální a neverbální komunikace
20. Funkční styly
18.-19. Pravopis bě,pě,vě,mě
16.-17. Základní principy větné stavby
23. Projev monologický
6. Pravidla českého pravopisu
7. Slova cizího původu
8. Způsoby tvoření nových slov
9. Pravopis vyjmenovaných slov
10. Slova jednoznačná a mnohoznačná
11. Slovní druhy - ohebné
12. Slovní druhy - neohebné
5. Slovo a slovní zásoba
4. Spisovné a nespisovné útvary jazyka
3. Původ češtiny, jazykové skupiny
24. Reprodukce zpráv na aktuální téma
25. Dialog a jeho rysy
26. 27. Vypravování
28.Knihovny a jejich služby
29.,30. Charakteristika
31.,32 Práce s internetem
1. Úvodní hodina
2. Vznik jazyka
13. Tvarosloví - podstatná jména
14.-15. Tvarosloví - přídavná jména
slovní druhy
pravopis bě/bje,pě,vě/vje, mě/mně