22. Psaný a mluvený projev

22. Psaný a mluvený projev Psaný projev • grafika – písmo • grafémika = nauka, která se zabývá písmem • interpunkce = znaménka, která slouží k organizaci textu – Tečky….. – Čárky,,,, – Otazník ???? – Vykřičník !!!! – a další • Znaky: psaný nebo tištěný • zpravidla dopředu připravený a promyšlený • nepřímý kontakt s adresátem (pokud čtenář nerozumí, nedostane se mu vysvětlení) • převážně spisovná forma • přehledné členění do odstavců, tučné písmo, podtržení důležitého Mluvený projev • přímý kontakt s posluchačem • často nepřipravený • monolog i dialog • nejčastěji jde o texty prostě sdělovací • obsahuje hovorové prostředky • věty jsou kratší, jednodušší • při mluvení dochází k častému opakování téhož, příp. sklouznutí k jinému tématu • někdy dochází k deformaci vět – nedávají smysl • výhoda: pokud posluchač nerozuměl, může se zeptat a žádat vysvětlení • doprovázen neverbální komunikací • místo čárek, teček, otazníků užíváme intonaci • nevýhodou je, že se k promluvě nelze vracet, co si nezapamatujeme, to nevíme • doprovází ho často hezitační zvuky (ehmm) nebo parazitní slova (prostě, vlastně…)