18.-19. Pravopis bě,pě,vě,mě

18. - 19. Pravopis bě, pě, vě, mě Pravopis pě má vždy pouze tento tvar - např. pěna, pětka, napětí Pravopis bje, bě, vě, vje -je užíváme ve slovech, která mají předponu v-, ob- a jejichž slovo základové začíná souhláskou j. objednat jednat (ob – předpona) vjezd jezdit (v- předpona) objevit jev (ob- předpona) ob…..vitel ob…..d v….domě nev…řící ob…..zd vyb…..lit sb….rný b…žet sv….domí ob….m sv….tový b….žný b…..lostný vroucné ob…tíZájmeno mě x mně Příslovce mě-, mně Je-li ve slově odvozeném (nejčastěji přídavném jménu) –n píšeme – mně skromně skromný dojemně dojemný !! soukromě soukromý Doplň: Myslel to upřím……. Sousedé vypadali skrom…… Ohrom…. jsme se bavili. Na to zřejm….. nemyslel. Už si na mě nevzpom…..l. Při dietě jedl střídm….. Staré hrady vypadají tajem….. Zájmeno Já - má tvary mě/mně Tvar MĚ užíváme ve 2. a 4. pádě Čeká na mě. Beze mě tam nechoď. Tvar MNĚ užíváme ve 3. a 6. pádě Přišel ke mně. Mluvili jste včera o mně? Doplň zájmeno mně, mě: Přišel ke……. Na ….. se nespoléhej. Pro ….. za …… si tam jdi. …….to vůbec nevadí. Radši by to dal ….. než sestře. To je dárek pro…….? Kéž by ……. vybrali. Nechtěli o …… mluvit. http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-be-pe-ve-me/Pravopis-be-bje-help.html URL