13. Věta jednoduchá x souvětí

13. Věta jednoduchá x souvětí věta- slovní vyjádření myšlenky, má funkci významovou, mluvnickou, zvukovou a grafickou. větný člen - nejmenší jednotka větné soustavy. Věta jednoduchá - větný celek, který vyjadřuje určitou myšlenku. Věty jednoduché mohou být holé i rozvité. Musí mít vždy přísudek, podmět může být nevyjádřený. Souvětí - spojení dvou a více vět ve vyšší celek. Jednotlivé věty jsou spojeny spojkami. Rozlišujeme souvětí souřadné a podřadné.