12. Slovní druhy - neohebné

12. Slovní druhy - neohebné Nedají se skloňovat ani časovat - příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce 6.Příslovce (kde, kam, kudy, jak, proč?) a) místa (kde, kam, odkud) - doma, venku, vlevo b) času (kdy, dokdy..) - ráno, večer, brzy c) způsobu (jak) - německy, dobře, nesmyslně d) příčiny (proč) - naschvál některá je možno stupňovat 7. Předložky stojí před jmény a číslovkami vyjadřují pády a) vlastní - na, do, u, před, za, s b) nevlastní - okolo, navzdory - vzniky z jiných slovních druhů (víceslabičné) 8. Spojky spojují věty nebo slova a) souřadící : ale, nebo, a, i, ani, a proto, a tak..... b) podřadicí: aby, že, ačkoliv, když, jakmile, i když (uvozují věty vedlejší) 9. Částice pozměňují význam věty ať, kéž, nechť Ať už prší. Kéž by bylo volno. 10. Citoslovce vyjadřují zvuky bum, au, žbluňk...text