11. Slovní druhy - ohebné

11. Slovní druhy - ohebné Ohebné - dají se skloňovat - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky - dají se časovat - slovesa 1. Podstatná jména - lze si na ně ukázat ten, ta, to označují jména osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů (moudrost, les, přátelství, oheň, lidé...) rozdělujeme je na: A) konkrétní - označují hmotné věci - les, vůz, mapa.... B) abstraktní - označují nehmotné věci, stavy, děje, vlastnosti (přátelství, láska, moudrost...) pomnožná - mají tvar množného čísla, ale mohou označovat pouze jednu věc - dveře, kalhoty, sáně, lyže lze si na ně ukázat zájmenem ty hromadná - mají tvar čísla jednotného, ale ozančují více věcí - křoví, stromoví, žactvo lze si na ně ukázat zájmenem to látková - ozančují nějakou látku nebo materiál - pepř, sůl, voda, měd, olovo u podstatných jmen určujeme: pád, číslo, rod, vzor 2. Přídavná jména: ptáme se na ně: jaký, který čí a) tvrdá (vzor mladý), při změně rodu se mění i koncovka (veselý, veselá, veselé) b) měkká (vzor jarní) při změně rodu se nemění koncovka (ten orlí let, ta orlí hlava, to orlí hnízdo) c) přivlastňovací (otcův, matčin) ty bratrovy knihy x ti bratrovi spolužáci 3. Zájmena nahrazují jména nebo je doplňují 1. osobní - já, oni, my, ty (zvratné se) 2. přivlastňovací - můj, náš, jejich 3. ukazovací - ten, onen, sám, tato 4. tázací - kdo, co, jaký, který, čí 5. vztažné - kdo, co, jaký, který, čí, jenž - UVOZUJÍ VĚTY VEDLEJŠÍ 6. neurčité - někdo, nějaký, leckdo, kdokoli, cosi 7. záporná - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný 4. Číslovky označují počet, pořadí.... 1. základní (kolik?) - pět, osmnáct, dvacet jedna 2. řadové (kolikátý?) - osmý, druhý, 10., 33. - píší se s tečkou 3. druhové (kolikery?) - dvoje, osmery, devatero 4. několikanásobné (kolikrát, kolikanásobný?) - třikrát, pětinásobný A) určité - označují určitý počet B) neurčité - neoznačují určitý počet - málo, mnoho, více 5. Slovesa vyjadřují děj, stav, změnu stavu, činnost určujeme: osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid /malovat, uklízet, psát.../