6.-7.hodina - slovní zásoba 1.lekce

and - a bad - špatný, ošklivý be - být best - nejlepší birthday - narozeniny boss - šéf brother - bratr cup - šálek, pohár Czech - český, Čech, čeština dog - pes English - anglický, angličtina fine - v pořádku, prima, fajn friend - přítel, kamarád(ka) from - z, od good - dobrý, hodný happy - šťastný, spokojený he - on her - její his - jeho house - dům I - já in - v, ve it - to lovely - krásný, pěkný, prima morning - ráno, dopoledne my - můj, moje, moji name - jméno nice - pěkný, hezký no - žádný not - ne, nikoliv old - starý our - náš, naše, naši school - škola secretary - sekretářka she - ona so - tak student - student surname - příjmení tea - čaj that - tamten, tamta, tamto this - tento, tato, toto today - dnes too - také well - nuže, tedy what - co, jaký where - kde, kam who - kdo writer - spisovatel (ka) yes - ano you - ty, vy your - tvůj, tvoje, váš, vaše, vaši