4.hodina -sloveso be,otázka,zápor

Sloveso „be“ - otázka Otázka se tvoří přehozením podmětu s přísudku. am I ? – jsem ? are you ? – jsi ? Is he ? – je on ? Is she ? – je ona ? Is it ? – je to (ono) ? Are we ? - jsme ? Are you ? - jste ? Are they ? – jsou ? Příklady otázek Am I good student? – Jsem dobrý student? Are you English? – Jsi Angličan? Is he best? – Je nejlepší? Is she seventeen? – Je jí sedmnáct? Is it your house? – Je to váš dům? Are we at school? – Jsme ve škole? Are you brothers? – Jste bratři? Are they friends? - Jsou přátelé? Příklady otázek Pokud je v otázce nějaké tázací zájmeno (např.what, where, why, how …), stojí na začátku věty. Příklad: What is your name? – Jak se jmenuješ? Where are you? – Kde jsi? Why are they not happy? – Proč nejsou šťastní? Sloveso „be“ - zápor Zápor se tvoří přidáním not za tvar slovesa „be“. I am not – já nejsem You are not – ty nejsi He is not – on není She is not – ona není It is not – to (ono) není We are not – my nejsme You are not – vy nejste They are not – oni nejsou Příklady vět v záporu I am not a student. – Já nejsem student. You are not old. – Ty nejsi starý. He is not from Prague. – On není z Prahy. She is not a secretary. – Ona není sekretářka. It is not nice. – To není hezké. We are not brothers. – My nejsme bratři. You are not writers. – Vy nejste spisovatelé. They are not from London. – Oni nejsou z Londýna.