33) Jednotlivé části vzduchových brzd

25) Jednotlivé části vzduchových brzd Pístový kompresor Používá se ke stlačování vzduchu u většiny brzdových soustav. Kompresor je poháněn buď ozubeným kolem od rozvodových kol, nebo klínovými řemeny od řemenice na klikovém hřídeli. Řemenový převod má výhodu v tom, že umožňuje vhodnější umístění kompresoru. Může však dojít ke spadnutí řemenu, a tím i zastavení kompresoru. Proto je třeba stále sledovat ukazatel tlaku vzduchu. Odlučovač oleje a plnič pneumatik Vzduch z kompresoru unáší s sebou olej v podobě mlhy. Tento olej může způsobit potíže ve všech přístrojích přetlakových brzd, a proto je nutno ho ze vzduchu odstranit. To se děje v odlučovači oleje, který je současně i plničem pneumatik. Hlavní částí odlučovače je čistič vzduchu, v němž je čistící vložka. Při plnění pneumatik se odšroubuje uzavírací matice na spodním konci, tím klesne tyčka ventilu a povolí pryžovou záklopku, která dosud umožňovala průchod vzduchu ke vzduchojemu. Záklopka se tlakem pružiny uzavře a vzduch proudí trubkou a na ní připojenou vysokotlakou hadicí do pneumatiky. Protimrazový vstřikovač Přivádí do brzdové soustavy mrazuvzdornou kapalinu. Ta chrání jednotlivé přístroje před zamrznutím a zabraňuje korozi v brzdovém potrubí. V nádržce je 0,3 l kapaliny a píst vlastního čerpadla, udržovaný v horní poloze pružinou. Řidič stlačením vstříkne před jízdou protimrazovou kapalinu do potrubí a proudící vzduch ji rozptýlí. Při mrazech do -5°C se vstřikuje 3 až 4 krát denně. Automatické protimrazové zařízení Vzduch od kompresoru a vyrovnávače tlaku prochází vstupním hrdlem, Venturiho trubicí a vstupním hrdlem do brzdové soustavy ( vzduchojemů ) vozidla. Část přiváděného vzduchu proniká přes zpětný ventil do vzduchové trubky, vyústěné u dna nádržky. Vzduch, který opouští trubici a prochází protimrazovou kapalinou, se obohacuje jejími parami. Jelikož tlak nad hladinou kapaliny je nižší než tlak ve vstupním hrdle, je vzduch obohacený parami odsáván hlavním proudem vzduchu přes trysku a dopravován do brzdové soustavy. Zde se páry srážejí, mísí se s vodními kondenzáty, a brání tak jejich zamrznutí. Popsaný proces probíhá automaticky při doplňování vzduchu do brzdové soustavy. V současné době se tato zařízení nahrazují vysoušeči vzduchu, které jsou zařazeny do soustavy a pracují zcela automaticky. Vyrovnávač tlaku vzduchu Když motor běží, kompresor stále dodává stlačený vzduch do vzduchojemu. Tlak vzduchu zde však nemá překročit určitou velikost. Úkolem vyrovnávače tlaku vzduchu je, aby zastavil přívod vzduchu při dosažení maximálního tlaku ve vzduchojemu a naopak při poklesu tlaku pod určitou hranici zabezpečil doplnění vzduchu do vzduchojemu. Přetlakový vzduch je přiváděn hrdlem přes zpětnou záklopku k vývodu ke vzduchojemu. Při dosažení provozního přetlaku se bránice vyrovnávací komory oddálí od vložky 2, jejímž středovým otvorem začne proudit přetlakový vzduch do prostoru pod přepínací píst, který nadzvedne vyrovnávací záklopku a tím způsobí, že vzduch přiváděný od kompresoru může volně unikat kanálkem C do ovzduší. Aby záklopka nezůstala trvale otevřena, je nutné pozvolna snížit tlak, působící na přepínací píst. K tomu slouží odvzdušňovací tryska o světlosti 0,3 mm. Odlučovač oleje, plnič pneumatik a vyrovnávač ( regulátor ) tlaku vzduchu se sdružují v jediné zařízení, sdružený regulátor tlaku vzduchu. Přepouštěcí ventil Tímto ventilem se zabraňuje plnění zásobního vzduchojemu stlačeným vzduchem, pokud v pohotovostním vzduchojemu není potřebný tlak. Mimo to má přepouštěcí ventil umožnit zpětné proudění vzduchu ze zásobního do pohotovostního vzduchojemu, když se v pohotovostním vzduchojemu sníží tlak a je menší než tlak v zásobním vzduchojemu. Konstrukčně je velmi podobný vyrovnávači tlaku. Těleso je odlitek z hliníkové slitiny, v němž je opět komora, uzavřená bránicí, zatíženou silou pružiny. V tělese je pryžová přepouštěcí záklopka jako ve vyrovnávači tlaku. Vstupním hrdlem přichází stlačený vzduch pod bránici, přičemž přepouštěcí záklopka je tlakem pružiny uzavřena. Pokud je tlak vzduchu nižší, než na který je přístroj seřízen, nemůže vzduch nikam protékat. Při dosažení přepouštěcího tlaku zvedne tlak vzduchu bránici přepouštěcí komory a stlačený vzduch proniká vzduchovou tryskou k výstupnímu hrdlu do zásobního vzduchojemu. Klesne-li při odběru vzduchu tlak v pohotovostním vzduchojemu, otevře se přetlakem v zásobním vzduchojemu přepouštěcí záklopka a tlaky v obou vzduchojemech se vyrovnají. Dvojokruhový hlavní pedálový brzdič Ovládá brzdy motorových vozidel a přívěsů dvěma samostatnými okruhy. Tento brzdič má tlakový předstih jednoho okruhu před druhým asi o 60,7 kPa. Tím se umožní brzdění bez zpoždění nebo předstih brzdění zadní nápravy před přední. Při poruše jednoho okruhu umožňuje brzdění druhým okruhem. První okruh je ovládán vypouštěcím pístem pomocí pružiny jako u jednookruhového brzdiče. Druhý okruh se řídí stlačeným vzduchem přivedeným z prvního okruhu spojovacím kanálkem. Brzdič se skládá ze tří hliníkových odlitků. Sešlápnutím brzdového pedálu se stlačí pružina, která je nad horním vypouštěčem, jenž se tím pohybuje směrem dolů, kde dosedne na záklopku umístěnou v tlakové komoře středního dílu. Dosednutím horního vypouštěče na záklopku se uzavře otvor pro obvod stlačeného vzduchu z brzdových válců. Dalším posunutí se oddálí záklopka od sedla prvního okruhu, a tím přepustí stlačený vzduch ze vzduchojemu do prostoru pod horním vypouštěčem a do brzdových válců prvního okruhu. Současně proudí stlačený vzduch spojovacími kanály do prostoru nad dolním vypouštěčem, kde posouvá dolní vypouštěč dolů, oddálí záklopku od sedla druhého okruhu, a tak přepustí stlačený vzduch do prostoru pod dolním vypouštěčem a do brzdových válců druhého okruhu. Velikost přepouštěného tlaku v prvním okruhu se vždy řídí předpětím pružiny nad horním vypouštěčem. tj. silou, která působí na pedál brzdy; v druhém okruhu se řídí velikostí tlaku vzduchu v prvním okruhu. Při odbrzďování uniká stlačený vzduch z brzdových válců prvního okruhu středem horního vypouštěče do ovzduší. Z brzdových válců druhého okruhu uniká stlačený vzduch do ovzduší středem dolního vypouštěče, kanálky ve středním dílu a středem horního vypouštěče. Při poruše v prvním okruhu brzdič pracuje takto : sešlápnutím brzdového pedálu se stlačí pružina nad horním vypouštěčem, nastává posuv dolů, otevře se záklopka a stlačený vzduch ze vzduchojemu prvního okruhu uniká ven. Dalším posunutím horní vypouštěč dosedne na kolíky, kterými posune dolní vypouštěč, oddálí záklopky od sedla a přepustí stlačený vzduch pod dolní vypouštěč a do brzdových válců druhého okruhu. Velikost přepouštěného tlaku se řídí předpětím pružiny nad horním vypouštěčem, tj. silou působící na pedál brzdy. Při poruše v druhém okruhu je funkce brzdiče stejná jako při brzdění bez poruchy, jen s tím rozdílem, že dolní vypouštěč přepustí stlačený vzduch ze vzduchojemu druhého okruhu ven. Brzdový válec Používá se k přenosu síly, která brzdí kolo automobilu. Pístnice brzdového válce je ukončena vidlicí, která je připojena k páce brzdy. Stlačený vzduch z hlavního brzdiče nebo rozváděče vysouvá kovový píst s koženou manžetou a pohyb se přenáší na klíč brzdy. Při odbrzdění se klíč vrací tlakem pružiny ( která je ve válci ) zpět Ovládací ventil Čím je potrubí delší, tím je prodleva brzd větší. Pro zkrácení náběhu tlaku se brzdy dají upravit tak, že vzduchojem se umístní blízko brzdových válců a vpouštění vzduchu se řídí ovládacím ventilem, který je umístěn co nejblíže k brzdovým válcům. Vyfukovací ventil Jeho pomocí se rychle odvzdušňují brzdové válce a brzdové potrubí při odbrzdění tam, kde je mezi brzdovými válci a hlavním brzdičem velká vzdálenost. Zpětný ventil Je součástí přetlakové dvouokruhové brzdy. Má za úkol zamezit ztrátě zásoby stlačeného vzduchu v prvním okruhu při poruše druhého okruhu tím, že umožňuje proudění stlačeného vzduchu jen jedním směrem. To znamená, že když poklesne tlak vzduchu v potrubí před ventilem, záklopka se přitlačí do sedla silou úměrnou úbytku tlaku. Tím se ventil uzavře a stlačený vzduch z neporušeného okruhu nemůže unikat společným potrubím a porušeným okruhem. Víceokruhový jistící ventil Slouží k rozvodu přetlakového vzduchu v brzdové soustavě do čtyř okruhů a v případě poruchy jednoho z okruhů k jištění přetlaku ve zbývajících okruzích brzdové soustavy. Vzduchojem Slouží jako zásoba stlačeného vzduchu pro brzdění, popř. pro potřeby jiných přístrojů, jako jsou stěrače, houkačky, strojní zařízení, pérování apod. Vzduchojemy jsou válcové nádoby a vypuklými dny. Vyrábějí se svařováním z ocelového plechu. Ve dně vzduchojemu je závit pro dvojité hrdlo k připojení potrubí. Vzduchojemy přívěsů mají ve dně přírubu se čtyřmi šrouby pro připojení rozvaděče přívěsu. Každý vzduchojem musí mít štítek, na němž je uveden výrobce, výrobní číslo, rok výroby, objem v litrech, provozní a zkušební přetlak a datum poslední zkoušky. Brzdový válec Používá se k přenosu síly, která brzdí kolo automobilu. Pístnice brzdového válce je ukončena vidlicí, která je připojena k páce brzdy. Stlačený vzduch z hlavního brzdiče nebo rozváděče vysouvá kovový píst s koženou manžetou a pohyb se přenáší na klíč brzdy. Při odbrzdění se klíč vrací tlakem pružiny ( která je ve válci ) zpět. Brzdič přívěsu Působí opačně než hlavní brzdič. Když hlavní brzdič vpouští stlačený vzduch do válců, brzdič přívěsu vypouští vzduch ze spojovacího potrubí k přívěsu a naopak. Rozvaděč přívěsů potom znovu tuto činnost převrací, to znamená, že při poklesu tlaku ve spojovacím potrubí vpouští stlačený vzduch do brzdových válců a naopak, při stoupnutí tlaku v potrubí vypouští vzduch z brzdových válců přívěsu. Brzdění přívěsu zabezpečuje tlak vzduchu ve vzduchojemu přívěsu, a tedy nezávisle na spojení s tažným automobilem. Brzdová soustava domácí výroby má pneumatické spojení brzdiče přívěsu s hlavním brzdičem. To znamená, že u této soustavy brzdí přívěs opožděně vzhledem k tažnému automobilu, protože stlačený vzduch postupující od hlavního brzdiče musí nejprve působit v brzdiči přívěsu, který začne snižovat tlak vzduchu ve spojovacím potrubí. Na pokles tlaku reaguje rozváděč, který teprve vpouští stlačený vzduch do brzdových válců. Současného brzdění přívěsu a tažného automobilu se dosáhne tím, že : • Dvouokruhový hlavní brzdič a brzdič přívěsu se připojí na jeho první okruh, nebo • Dva hlavní brzdiče a začátek jejich činnosti jsou posunuty tak, že brzdič, který začíná působit dříve, ovládá brzdič přívěsu a druhý brzdy tažného automobilu