27) Brzdový váleček, válec a posilovač

20) Brzdový váleček, válec, posilovač Brzdový váleček Jeho úkolem je rozevírat čelisti. Je přichycen šrouby ke štítu brzdy a do jeho závitového otvoru je šroubem přitažena koncovka brzdové hadice přivádějící tlakovou kapalinu do prostoru mezi hliníkové písty, uložené proti sobě ve válečku. Písty mají těsnící pryžové manžety, jejichž okraje se tlakem kapaliny přitiskují ke stěně válečku a tím těsní vysoký tlak. Poškozené těsnící manžety propouštějí brzdovou kapalinu a mohou být příčinou selhání brzd. Váleček je ze šedé litiny. O písty se opírají seřizovací stavítka se závitem a výřezem pro vedení plechových brzdových čelistí. Stavítka jsou zašroubována v uzávěrkách. Otáčením uzávěrek šroubovákem, zasahujícím do jejich ozubců, se mění rozevření stavítek, a tím i vůle brzdových čelistí v bubnu. Aby se uzávěrky v provozu samovolně neotáčely, jsou pojištěny podélnou zajišťovací pružinou. Pružina odtlačuje oba písty od sebe. V horní části je váleček opatřen odvzdušňovacím šroubem s ochrannou čepičkou. Brzdové válečky musí být v dostatečné vzdálenosti od vnitřní válcové plochy bubnu, aby jeho teplo neohřívalo brzdovou kapalinu a nepoškodilo pryžové díly. Proto někdy bývá nad válečky ochranný plechový štít proti sálavému teplu bubnů. U některých automobilů jsou montována samostavná zařízení čelistí, která vymezují vůli mezi obložením a bubnem automaticky. U mechanického samostavného zařízení je táhlo, spojující obě čelisti, opatřeno jemnými zuby pilovitého tvaru. Dostoupí-li opotřebení určité hodnoty, přeskočí táhlo o jeden zub, takže se čelisti v nezabrzděném stavu více rozevřou a jejich vůle se zmenší. Někdy je samostavné zařízení přímo v brzdovém válečku. Jeho funkce musí být zcela spolehlivá, jinak mohou při brzdění vzniknout závady. Aby se při prudkém zabrzdění zmenšila možnost zablokování kol u méně zatížené nápravy, montují se do kapalinového potrubí brzd rozdělovací zařízení tlaku kapaliny k brzděným kolům. Tím se zabrání blokování zadních kol. Hlavní brzdový válec Přímočinná hydraulická soustava Tato soustava se skládá z hlavního válce brzdy, kolových brzdových válečků, vyrovnávací nádržky pro brzdovou kapalinu a spojovacího potrubí. Hydraulická ovládací soustava se uvede v činnost sešlápnutím pedálu, kterým se posouvá píst v hlavním válci brzdy. Tím vznikne v kapalině přetlak, který se šíří do celé brzdové soustavy. Protože kapalina je při těchto tlacích v podstatě nestlačitelná, začnou se hned posouvat písty v brzdových válečcích, tím se rozpínají brzdové čelisti, až se přitlačí na brzdový buben. Uvolněním pedálu tlak kapaliny klesne, čelisti se silou vratných pružin vrátí do výchozí polohy a brzda se uvolní. Aby se zabránilo vniknutí vzduchu do brzdové soustavy, hlavní válec se neustále doplňuje kapalinou z vyrovnávací nádržky. Vzduch v brzdové soustavě je nežádoucí, protože tvoří vzduchové polštáře, které svou pružností omezují nebo znemožňují brzdění. Vyrovnávací nádržka může být přímo spojena s tělesem hlavního válce brzdy, nebo oddělena ( pro lepší kontrolu a snazší doplňování brzdové kapaliny ) a spojena s ním potrubím. Z hlediska bezpečnosti a požadavku nouzového brzdění musí mít automobily – podle potřeby – nejméně dvouokruhový převod. To znamená, že hydraulický převod je rozdělen do dvou samostatných okruhů. Dvouokruhový převod má dvouokruhový hlavní brzdový válec konstruován tak, že pracovní prostory jsou uspořádány za sebou se společnou osou ( v tandemu ). Při poruše jednoho okruhu pracuje druhý okruh. Únik brzdové kapaliny z kteréhokoliv okruhu se projeví zvětšeným mrtvým chodem brzdového pedálu. V případě úniku brzdové kapaliny ze sekundárního okruhu, posune se plovoucí píst doleva na doraz o dno válce a tím v tlakovém prostoru vzroste tlak. V případě netěsnosti v primárním okruhu se píst posune, až dosedne na plovoucí píst a posune jej také. Řidiči se výpadek okruhu projeví zvětšeným zdvihem pedálu a vyšší ovládací silou. Jsou také používány hlavní brzdové válce se dvěma paralelními válci, které tvoří nezávislé okruhy. Posilovač Činnost jednookruhového podtlakového posilovače s mechanicky ovládaným svorníkem přímo od brzdového pedálu : Posilovač se skládá z hlavního brzdového válce, tělesa posilovače a ovládacího ventilu. Píst hlavního brzdového válce je pístnicí spojen s pístem posilovače, v němž je umístěn ovládací ventil spojený svorníkem s brzdovým pedálem. V základní poloze jsou prostory A a B posilovače vzájemně spojeny ovládacím ventilem a otvory v tělese pístu posilovače, takže v obou prostorech je stejný tlak vzduchu. Při sešlápnutí brzdového pedálu se ovládací ventil pohybuje směrem doleva, přitom se přeruší spojení mezi prostory A a B a při dalším pohybu ovládací ventil otevře přívod vzduchu z atmosféry, který se otvorem v pístu posilovače dostane do prostoru B vzduchového válce. Prostor A je spojen se sacím potrubím motoru, a proto je v něm podtlak. Rozdílem tlaků vzduchu v prostorech A a B se píst posilovače a s ním i píst hlavního brzdového válce pohybuje doleva a brzdová kapalina se vytlačuje do brzdového potrubí ke kolovým brzdovým válečkům. Osová síla působící v pístnici mezi pístem posilovače a pístem hlavního brzdového válce je zachycována pryžovým kroužkem, který se deformuje a posouvá ovládací ventil ( opačně než působí síla pedálu ), čímž ovládací ventil uzavře přívod atmosférického tlaku vzduchu. Takto se udržuje rovnovážný stav mezi silou pedálu a posilovacím účinkem pístu posilovače na jedné straně a silou působící na píst brzdového válce na straně druhé. Při odbrzdění se svorník s ovládacím ventilem posouvá doprava, ovládací ventil uzavře přívod atmosférického vzduchu, vypouštěcí ventil otevře spojení mezi prostory A aB, tlaky vzduchu se v nich vyrovnají a písty posilovače a brzdového válce se vrátí do základní polohy. Dvouokruhová soustava vyžaduje posilovač s dvouokruhovým hydraulickým brzdovým válcem.