24) Kapalinové brzdy

19) Kapalinové brzdy U dnešních osobních automobilů se k ovládání provozního am nouzového brzdění používají jen kapalinové brzdy, buď jsou přímočinné, nebo s posilovačem; používají se však i strojní brzdy ( hlavně u automobilů vyšších hmotností ). Ovládacím ústrojím těchto soustav je brzdový pedál. K ovládání parkovací brzdy se téměř výhradně používají mechanické soustavy, kde ovládacím prvkem je ruční páka. Přímočinná hydraulická soustava Tato soustava se skládá z hlavního válce brzdy, kolových brzdových válečků, vyrovnávací nádržky pro brzdovou kapalinu a spojovacího potrubí. Hydraulická ovládací soustava se uvede v činnost sešlápnutím pedálu, kterým se posouvá píst v hlavním válci brzdy. Tím vznikne v kapalině přetlak, který se šíří do celé brzdové soustavy. Protože kapalina je při těchto tlacích v podstatě nestlačitelná, začnou se hned posouvat písty v brzdových válečcích, tím se rozpínají brzdové čelisti, až se přitlačí na brzdový buben. Uvolněním pedálu tlak kapaliny klesne, čelisti se silou vratných pružin vrátí do výchozí polohy a brzda se uvolní. Aby se zabránilo vniknutí vzduchu do brzdové soustavy, hlavní válec se neustále doplňuje kapalinou z vyrovnávací nádržky. Vzduch v brzdové soustavě je nežádoucí, protože tvoří vzduchové polštáře, které svou pružností omezují nebo znemožňují brzdění. Vyrovnávací nádržka může být přímo spojena s tělesem hlavního válce brzdy, nebo oddělena ( pro lepší kontrolu a snazší doplňování brzdové kapaliny ) a spojena s ním potrubím. Z hlediska bezpečnosti a požadavku nouzového brzdění musí mít automobily – podle potřeby – nejméně dvojokruhový převod. To znamená, že hydraulický převod je rozdělen do dvou samostatných okruhů. Dvojokruhový převod má dvojokruhový hlavní brzdový válec konstruován tak, že pracovní prostory jsou uspořádány za sebou se společnou osou ( v tandemu ). Při poruše jednoho okruhu pracuje druhý okruh. Únik brzdové kapaliny z kteréhokoliv okruhu se projeví zvětšeným mrtvým chodem brzdového pedálu. V případě úniku brzdové kapaliny ze sekundárního okruhu, posune se plovoucí píst doleva na doraz o dno válce a tím v tlakovém prostoru vzroste tlak. V případě netěsnosti v primárním okruhu se píst posune, až dosedne na plovoucí píst a posune jej také. Řidiči se výpadek okruhu projeví zvětšeným zdvihem pedálu a vyšší ovládací silou. Jsou také používány hlavní brzdové válce se dvěma paralelními válci, které tvoří nezávislé okruhy. Jako brzdová kapalina se u nás dříve používal Synthol červený č.1, který se nesmí míchat s jinou kapalinou. Dále se používal Synthol HD 190 ( zelený ), v současné době se používá Synthol HD 250 ( žlutý ). Číslo uvedené za symbolem HD označuje bod varu brzdové kapaliny. Přímočinná hydraulická soustava s posilovačem Tato soustava má na rozdíl od přímočinné soustavy ještě zařízení, které pomocí energie z cizího zdroje zvětšuje tlak brzdové kapaliny v soustavě a tak zmenšuje potřebnou fyzickou sílu řidiče působící na brzdový pedál při brzdění. U osobních automobilů s benzínovým motorem se používají podtlakové posilovače. Jako zdroj energie využívají rozdíl mezi atmosférickým tlakem okolního vzduchu a pod tlakem v sacím potrubí motoru za škrtící klapkou karburátoru. Při brzdění, když je škrtící klapka zavřena, se podtlak v tomto prostoru zvětšuje. Činnost jednookruhového podtlakového posilovače s mechanicky ovládaným svorníkem přímo od brzdového pedálu : Posilovač se skládá z hlavního brzdového válce, tělesa posilovače a ovládacího ventilu. Píst hlavního brzdového válce je pístnicí spojen s pístem posilovače, v němž je umístěn ovládací ventil spojený svorníkem s brzdovým pedálem. V základní poloze jsou prostory A a B posilovače vzájemně spojeny ovládacím ventilem a otvory v tělese pístu posilovače, takže v obou prostorech je stejný tlak vzduchu. Při sešlápnutí brzdového pedálu se ovládací ventil pohybuje směrem doleva, přitom se přeruší spojení mezi prostory A a B a při dalším pohybu ovládací ventil otevře přívod vzduchu z atmosféry, který se otvorem v pístu posilovače dostane do prostoru B vzduchového válce. Prostor A je spojen se sacím potrubím motoru, a proto je v něm podtlak. Rozdílem tlaků vzduchu v prostorech A a B se píst posilovače a s ním i píst hlavního brzdového válce pohybuje doleva a brzdová kapalina se vytlačuje do brzdového potrubí ke kolovým brzdovým válečkům. Osová síla působící v pístnici mezi pístem posilovače a pístem hlavního brzdového válce je zachycována pryžovým kroužkem, který se deformuje a posouvá ovládací ventil ( opačně než působí síla pedálu ), čímž ovládací ventil uzavře přívod atmosférického tlaku vzduchu. Takto se udržuje rovnovážný stav mezi silou pedálu a posilovacím účinkem pístu posilovače na jedné straně a silou působící na píst brzdového válce na straně druhé. Při odbrzdění se svorník s ovládacím ventilem posouvá doprava, ovládací ventil uzavře přívod atmosférického vzduchu, vypouštěcí ventil otevře spojení mezi prostory A a B, tlaky vzduchu se v nich vyrovnají a písty posilovače a brzdového válce se vrátí do základní polohy. Dvouokruhová soustava vyžaduje posilovač s dvouokruhovým hydraulickým brzdovým válcem.