23) Brzdy-účel, druhy

18) Brzdy – účel, druhy Brzdová soustava má rozhodující vliv na bezpečnost jízdy automobilu, a proto musí splňovat všechny požadavky z hlediska funkce i spolehlivosti. Brzdová soustava je zařízení ke zmenšování rychlosti jedoucího vozidla, popř. k jeho zastavení, nebo slouží k zajištění stojícího vozidla. Požadavky na brzdovou soustavu jsou stanoveny zákonem č.56/2001 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel. Druhy brzdových soustav podle účelu použití : Provozní brzda je brzdová soustava ovládaná řidičem vozidla a používaná při obvyklé jízdě vozidla. Účinek provozního brzdění musí být odstupňovatelný. Pomocná brzda je brzdová soustava, která může, je-li třeba, podpořit účinek provozní brzdy. Nouzová brzda je brzdová soustava ovládaná řidičem vozidla a schopná zastavit vozidlo při selhání provozní brzdy. Za nouzovou brzdovou soustavu lze pokládat fungující brzdový okruh dvouokruhové brzdové soustavy nebo parkovací brzdovou soustavu. Parkovací brzda je brzdová soustava určená k tomu, aby zabraňovala stojícímu vozidlu, zejména na svahu, dát se do pohybu, zvláště za nepřítomnosti řidiče. Druhy brzdových soustav podle zdroje energie : Odlehčovací brzda je brzdová soustava, která umožňuje snížení rychlosti vozidla, zejména při jízdách v nebezpečných situacích, nikoli však až do úplného zastavení. Příkladem je motorová, hydrodynamická a elektromagnetická brzda. Přímočinné brzdy jsou brzdové soustavy, v nichž působí jen svalová síla řidiče. Podle druhu použitého převodu se člení na brzdy s mechanickým převodem ( mechanické brzdy ), které se dnes již u automobilů nepoužívají ( používají se jen u malých motocyklů ), a na brzdy s hydraulickým převodem ( kapalinové brzdy ). Polostrojní brzdy – jsou brzdové soustavy, v nichž spolu se svalovou silou řidiče působí ještě jiné zrdoje energie pomocí zvláštního ústrojí ( posilovače brzdy ). Strojní brzdy jsou brzdové soustavy, v nichž působí jiné zdroje energie než svalová síla řidiče. Rozdělení strojních brzd podle zdroje energie: Přetlakové ( vzduchové ) brzdy, které působí účinkem přetlaku vzduchu ve vzduchojemu zpravidla pomocí pneumaticko – mechanického převodu. Přetlaková brzda s pneumaticko-hydraulickým převodem se nazývá vzduchokapalinová brzda. Kapalinové strojní brzdy, v nichž působí tlak stlačené kapaliny, vytvářený zvláštním brzdícím ústrojím ( vysokotlaký hydraulický systém ); převod brzdy je hydraulický. Průběžné brzdy ( u jízdních souprav ) jsou brzdové soustavy, u nichž je ovládací síla ve všech vozidlech jízdní soupravy vytvářena týmž zdrojem energie. Poloprůběžné brzdy ( u jízdních souprav ) jsou brzdové soustavy, u nichž je ovládací síla v jednotlivých vozidlech jízdní soupravy vytvářena samostatnými zdroji energie. Brzdné zařízení má jediný ovládací orgán. Druhy brzdových soustav podle druhu jejich ovládacího ústrojí : Nožní brzda je brzdová soustava, kterou ovládá řidič nohou. Ruční brzda je brzdová soustava, kterou řidič ovládá rukou. Nájezdová brzda ( jen u přívěsů ) je brzdová soustava, která je ovládána účinkem setrvačnosti pohybu přívěsu nebo složkou tíhy přívěsu rovnoběžnou s povrchem svažující se vozovky. Gravitační brzda ( jen u přívěsů ) je brzdová soustava, která je ovládána tíhou oje přívěsu při jejím uvolnění a poklesu na vozovku. Trakční brzda ( jen u přívěsů ) je brzdová soustava, která je ovládána tahem ve spojovacím kabelu mezi vozidlem a přívěsem. Převod brzdy je ústrojí, které přenáší účinek zdroje energie na vlastní brzdy. Začíná členem, který energie do brzdové soustavy vstupuje. V brzdových soustavách s hydraulickým, pneumatickým a elektrickým převodem je převod zakončen článkem, v němž se přenášená energie mění v mechanickou energii, v brzdových soustavách s mechanickým převodem končí členem, který působí přímo na brzdící prvek, na němž vzniká brzdící síla. Druhy převodů brzd podle prostředků : Mechanický převod brzdy je tvořen tuhými, navzájem členěnými součástmi ( např. pákami, táhly ) nebo lany. Hydraulický převod brzdy je vytvořen působením kapaliny v uzavřeném prostoru. Pneumatický převod brzdy je vytvořen působením vzduchu v uzavřeném prostoru; jeho tlak je buď vyšší, nebo nižší než atmosferický. Elektrický převod je vytvořen pomocí elektrického okruhu. Smíšený převod brzdy je vytvořen ve své první části pomocí jednoho prostředku, ve druhé části pomocí jiného prostředku ( např. převod mechanicko-hydraulický nebo hydraulicko-pneumatický ). Druhy převodů brzd podle uspořádání : Jednookruhový převod brzdy je takový převod, u něhož se účinek zdroje energie přenáší na všechny ( vlastní ) brzdy jediným ústrojím. Dvouokruhový nebo víceokruhový převod brzdy je takový převod, u něhož se účinek zdroje energie přenáší rozděleně, avšak současně dvěma ( nebo více ) na sobě nezávislými ústrojími, každým ústrojím na určitou skupinu ( vlastních ) brzd ( např. zvlášť na přední a zvlášť na zadní brzdy ). Jednohadicový převod brzdy ( u jízdní soupravy ) je převod brzdy s jediným brzdovým spojovacím potrubím mezi tažným a přípojným vozidlem, sloužícím jak pro uvádění brzd přípojného vozidla ( nebo vozidel )v činnost, pro dodávku energie ( přetlaku nebo podtlaku vzduchu ) do zásobníků na přípojném vozidle. Dvouhadicový převod brzdy ( u jízdních souprav ) je převod brzdy se dvěma brzdovými spojovacími potrubími, z nichž jedno slouží pro dodávku zdroje energie ( přetlaku nebo podtlaku vzduchu) zásobníku na přípojném vozidle a druhé slouží pro uvádění brzd přípojného vozidla v činnost. Brzdová soustava automobilu se skládá ze tří základních ústrojí : • Ovládací ústrojí, kterým se řídí činnost celé brzdové soustavy ( pedál, páka, táhlo, atd. ) • Převod brzdy • Brzdy ( vlastní ), v nichž vzniká pogtřebný brzdný moment a pohybová energie se přeměňuje na energii tepelnou