21) Doba brždění a její složky

16) Doba brzdění a její složky Brzdová soustava má rozhodující vliv na bezpečnost jízdy automobilu, a proto musí splňovat všechny požadavky z hlediska funkce i spolehlivosti. Brzdová soustava je zařízení ke zmenšování rychlosti jedoucího vozidla, popř. k jeho zastavení, nebo slouží k zajištění stojícího vozidla. Požadavky na brzdovou soustavu jsou stanoveny zákonem č.102/1995 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel. Brzdná síla je vyvozena účinkem brzdové soustavy a působí proti pohybu automobilu. Brzdění automobilu Doba brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy řidič začne působit na brzdu vozidla ( brzdovou soustavu ), až do okamžiku, kdy účinek brzdy pomine nebo kdy se vozidlo zastaví. Doba brzdění má tyto složky : a) Doba prodlevy brzdy je doba od okamžiku, kdy řidič začne působit na brzdu vozidla, až do okamžiku, kdy se účinek brzdy začne projevovat; b) Doba náběhu brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy se účinek brzdy začne projevovat, až do okamžiku, kdy dosáhne plné výše; c) Účinná doba brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy se účinek brzdy začne projevovat, až do okamžiku kdy pomine nebo kdy se vozidlo zastaví; d) Doba doběhu brzdění je doba, která uplyne od okamžiku, kdy řidič přestane působit na brzdu vozidla, až do okamžiku, kdy účinek brzdy pomine. Dráha brzdění ( m ) je dráha, kterou vozidlo ujede v době brzdění. Dráha brzdění má tyto složky : Dráha prodlevy brzdy je dráha, kterou vozidlo ujede v době prodlevy brzdy; 1) Dráha náběhu brzdění je dráha, kterou vozidlo ujede v době náběhu brzdění; 2) Dráha účinného brzdění je dráha, kterou vozidlo ujede v účinné době brzdění; 3) Dráha doběhu brzdění je dráha, kterou vozidlo ujede v době doběhu brzdění. Brzdná dráha je dráha brzdění vozidla až do zastavení. Brzdné zpomalení ( m.s-2 ) je úbytek rychlosti vozidla za 1 s způsobený účinkem brzdy, popř. odlehčovací brzdy. Brzdné zpomalení je střední nebo okamžité. Okamžité brzdné zpomalení se zjistí z přímého měření nebo diagramů získaných zvláštními měřícími přístroji. Střední brzdné zpomalení se vypočítá podle vzorce : Pro výpočet brzdné dráhy se používají tyto vzorce : a) Provozní brzdění ( naložené vozidlo ) :