19. Hospodářský výsledek

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = rozdíl mezi výnosy a náklady Výnosy – peníze získané z činností podniku - provozní výnosy – prodej výrobků, zboží, služeb - finanční výnosy - tržby z prodeje cenných papírů, úroky z vkladů Výnosy větší než náklady = zisk = cíl podnikání Výnosy menší než náklady = ztráta Snižování nákladů a zvyšování výnosů lze pomocí: • Úspory materiálu, energie, mzdy • Zavádění dokonalejší techniky, technologie • Zlepšením organizace práce Zisk podnik používá: • K zaplacení daně z příjmu • Ke splácení úvěrů • K nákupu dlouhodobého majetku • K vytvoření rezerv • Odměny zaměstnancům Vypočítej příklad: Podnik vyrobil a prodal za 1 rok 20 000 výrobků o ceně 1 000,- za kus. Náklady na 1 kus jsou 700,-. Vypočítej hospodářský výsledek firmy před zdaněním a po zdanění. (daň z je příjmu 15 %)