13.-14. Struktura majetku

Majetek podniku - hmotné i nehmotné činitele k realizaci podnikání - budovy, stroje, zařízení, dopravní prostředky, materiál, peněžní prostředky, výrobní patenty, licence Dlouhodobý majetek – slouží déle než 1 rok • Hmotný o Movité věci – stroje, auta, pánev o Nemovité věci – stavby, pozemky • Nehmotný o Patenty, software • Finanční o Vklady, půjčky Oběžný majetek – v neustálém pohybu • Zásoby o Materiál, polotovary, zboží • Peněžní prostředky a ceniny o Peníze v pokladně, na účtech o Poštovní známky, kolky, telefonní karty, poukázky • Pohledávky o Dluhy odběratelů vůči našemu podniku 2x klikni pro úpravu
Hospodaření podniku NÁKLADY - v penězích vyjádřené vstupy do výroby Provozní náklady • nájem • spotřeba materiálu • spotřeba energie, vody, plynu • telefon, rozhlas, TV, internet • popelnice • odpisy auto • zásoby • PHM • reklama Mzdové náklady Investiční náklady • vybavení provozovny Finanční náklady • splátka úvěru, půjčky, úroky VÝNOSY = tržby Provozní výnosy • Tržby za prodané výrobky, zboží, služby