13.-14. Struktura majetku

Majetek podniku - hmotné i nehmotné činitele k realizaci podnikání = AKTIVA= majetek lze vyjádřit penězi - budovy, stroje, zařízení, dopravní prostředky, materiál, peněžní prostředky, výrobní patenty, licence Dlouhodobý majetek – slouží déle než 1 rok • Dlouhodobý hmotný majetek - cena je vyšší než 40 000 Kč, odepisuje se o Movité věci – stroje, auta, pánev o Nemovité věci – stavby, pozemky • Dlouhodobý nehmotný majetek - cena je vyšší než 60 000 Kč, odepisuje se o Patenty, software • Dlouhodobý finanční majetek - neopotřebovává se, neodepisuje se, slouží ke zhodnocení kapitálu o nakoupené cenné papíry Oběžný majetek – v neustálém pohybu • Zásoby o Materiál, polotovary, zboží, obaly, suroviny • Peněžní prostředky a ceniny o Peníze v pokladně, na účtech o Poštovní známky, kolky, telefonní karty, poukázky • Pohledávky o Dluhy odběratelů vůči našemu podniku
Hospodaření podniku NÁKLADY - v penězích vyjádřené vstupy do výroby Provozní náklady • nájem • spotřeba materiálu • spotřeba energie, vody, plynu • telefon, rozhlas, TV, internet • popelnice • odpisy auto • zásoby • PHM • reklama Mzdové náklady Investiční náklady • vybavení provozovny Finanční náklady • splátka úvěru, půjčky, úroky VÝNOSY = tržby Provozní výnosy • Tržby za prodané výrobky, zboží, služby