27. Členění podniků

Podle velikosti: • malé – méně než 25 zaměstnanců • střední – 25 – 500 zaměstnanců • velké – 500 a více zaměstnanců Podle předmětu podnikání: • výrobní • obchodní • poskytující služby Z hlediska působnosti: • místní – pouze v obci – restaurace, cukrárna, řezník, kadeřnictví, vodárna, doprava • regionální – v regionu – pekárna, stavební firma, tisk, zemědělci • republikové – peněžní instituce, železnice • mezinárodní – Coca-Cola, Microsoft, Toyota, Apple Podle právní formy: • státní organizace – Lesy ČR, s. p., Česká pošta, s. p. • soukromé – živnostenské podnikání • společné – obchodní společnosti, družstva Podniky podle zaměření: • ziskové – cílem je maximalizace zisku, úspěšnost, tvorba hodnot, pochopení zákazníků, dnes i cíle zaměřené na budoucnost lidstva – společenské, ekologické • neziskové – cíl není zisk, vícezdrojové financování (z veřejného rozpočtu, vlastní zdroje, dotace, dary, sponzoring), uspokojuje konkrétní potřeby občanů, mají poslání