1) Rozdělení elektrických měřících přístrojů

1) Rozdělení elektrických měřicích přístrojů Podle účelu lze dělit měření na : ● laboratorní - pro zkoumání různých fyzikálních jevů a zákonitostí ● technická - k prověřování funkce různých zařízení ● provozní - pro průběžné sledování činnosti zařízení Měřicí přístroje můžeme dělit na :  analogové (veličina se měří a zobrazuje v každém okamžiku – spojité měření veličiny)  digitální (veličina se měří v pravidelných časových intervalech a změřená hodnota se hned převádí do číslicového tvaru – diskrétní měření veličiny) Elektrické měřicí přístroje lze rozdělit na : 1) ručkové (analogové) měřicí přístroje 2) digitální (číslicové) měřicí přístroje 3) osciloskopy (analogové i digitální) 4) oscilografy 5) virtuální měřicí přístroje (PC + A/D převodník) 6) speciální multifunkční systémy 1) Ručkové (analogové) měřicí přístroje a) magnetoelektrické (déprézské, s otočnou cívkou) - používají se k měření stejnosměrného napětí a proudu - s usměrňovačem nebo termočlánkem je lze použít i pro měření střídavých veličin b) elektromagnetické (feromagnetické) - jsou vhodné k měření stejnosměrného i střídavého napětí a proudu - používají se často jako provozní přístroje c) elektrodynamické - využívají se zejména jako wattmetry pro měření elektrického výkonu střídavého proudu 2) Digitální (číslicové) měřicí přístroje - analogové elektrické signály se převádějí v digitálních měřicích systémech do číslicové formy - mezi výhody patří vyšší přesnost měření ve srovnání s elektromechanickými měřicími přístroji, odpadá chyba nepřesným odečítáním, mají vyšší mechanickou odolnost, mají možnost připojení přímo na PC - nepříjemná je proměnlivá hodnota na displeji při kolísání měřené veličiny 3) Osciloskopy (analogové i digitální) - přístroje, určené k zobrazení časových průběhů prakticky všech druhů signálů (stejnosměrných i střídavých) - pomocí osciloskopu lze zjistit i další údaje (maximální hodnoty, rozkmit signálu, efektivní hodnoty aj.) 4) Oscilografy - přístroje sloužící k zapisování časových průběhů naměřených veličin na papír 5) Virtuální měřicí přístroje (PC + A/D převodník) - podstatou těchto zařízení je doplnění PC zásuvnou multifunkční kartou (zásuvnou měřicí deskou) a vytvoření vhodného programu pro PC, který realizuje všechny činnosti měřicího přístroje 6) Speciální multifunkční systémy - přístroje určené ke speciálním měřením, například pro diagnostiku konkrétních typů zařízení (testery)