20) Mono - Jetronic

19) Jednobodové systémy – Mono – Jetronic Systém nízkotlakého elektronicky řízeného centrálního vstřikování paliva 1) Vlastnosti Mono – Jetronic je nízkotlaký systém elektronicky řízeného vstřikování benzinu pro čtyřdobé zážehové, čtyřválcové motory. Má tyto vlastnosti : • Centrálně umístěný elektromagnetický vstřikovací ventil vstřikování paliva probíhá nad škrtící klapkou v určeném čase • Všechny podstatné provozní veličiny motoru zjišťují senzory umístěné v důležitých částech motoru • Elektronická řídící jednotka propočte zjištěné důležité signály pro vstřikovací ventil, ovladač škrtící klapky a regenerační ventil 2) Výhody Mono-Jetronicu • Menší spotřeba paliva při přesném přizpůsobení provozním podmínkám • Vyšší výkon motoru • Zrychlení bez opoždění přizpůsobením na podmínky provozního zatížení • Přesné dávkování paliva a tím zlepšení studeného spouštění motoru, zahřívání motoru s nejmenší spotřebou paliva • Dodržení norem spalin ve výfukových plynech i při vysokém stupni opotřebení motoru 3) Části vstřikování Mono-Jetronic Systém se skládá ze tří základních částí : • Palivová soustavy • Řídící jednotky • Evidence provozních dat motoru a zpracování provozních dat motoru Palivová soustava Palivové čerpadlo Čerpadlo dodává plynule palivo z nádrže přes palivový čistič ke vstřikovací jednotce. Regulátor tlaku paliva, který je umístěn v hydraulické části vstřikovací jednotky, udržuje nastavení systémového tlaku cca 100 kPa ( 1 bar ). Elektrická palivová čerpadla jsou provedena a montována ve dvojím provedení : • INLINE – výkonnostní verze čerpadla umístěného mimo palivovou nádrž, mezi ní a palivovým čističem, pod podlahou vozidla • INTANK – je výkonnostní čerpadlo zabudováno v nádrži paliva ve speciálním držáku. Toto čerpadlo má na sací straně palivový čistič a palivoměr. Je uloženo v nádobě, která slouží jako rezervoár paliva. Další části jsou pak vnější elektrické a hydraulické přípojky. Elektromotor je spolu s čerpadlem ve společném pouzdře. Jsou neustále obtékány palivem a tím je zajištěno potřebné chlazení. Nehrozí nebezpečí exploze, protože se nemůže tvořit výbušná směs. Zpětný ventil udržuje i po vypnutí čerpadla systémový tlak ještě po určitou dobu na stejné úrovni, a tím zamezuje vzniku párových polštářů paliva ( bublin ), které vznikají při plně zahřátém motoru. Toto čerpadlo se hodí pro nízký systémový tlak, který je u tohoto typu vstřikovacího zařízení. Provedení čerpadla je dvojstupňové, proudové. Postranní kanálové čerpadlo je předstupeň a obvodové čerpadlo je hlavním stupněm. Hlavní výhody použití jsou :  Příznivá charakteristika toku paliva při vyšších teplotách  Naprosto tichý chod  Palivo proudí bez tlakových pulzací Funkce : předstupni je vnějšímu lopatkovému věnci v oběžném kole přiřazen postranní kanál, který je v pouzdře čerpadla a ve vnějším krytu. Palivo je lopatkovým věncem poháněno do postranního kanálu rotujícím oběžným kolem a v tomto kanálu se mění kinetická energie na energii tlakovou. Hlavní stupeň má stejný princip funkce, jenom oběžné kolo je jinak konstruováno a hlavní kanál obchází celý obvod čerpadla a boční i lopatkové kolo. V kanálech mezi hlavním stupněm a předstupněm jsou místěny odplyňovací otvory, které odvádí neustále palivo a s ním přiváděné parové bubliny zpět do nádrže. Pro zajištění funkce čerpadla je důležité správné napětí baterie, které má vliv na funkci čerpadla hlavně při zatížení. Při údržbě kontrolujeme : • Správné otáčky a jejich počet • Množství paliva dodávaného čerpadlem ( 80 litrů/hod. ) Palivový čistič Nečistoty nepříznivě ovlivňují vlastní funkci vstřikovacího ventilu a tlakového regulátoru. Proto je mezi elektrické čerpadlo a vstřikovací jednotku zabudován čistič paliva. Ten má tyto části :  Vložku čističe, která má pórovitost 10 mm a skládá se ze svitku papíru se vstříknutou náplní  Pro dosažení dokonalého oddělení čisté a špinavé části čistící vložky je svitek papíru spojen s umělohmotným pouzdrem  Podle obsahu čističe a při normálním znečištění paliva má tato vložka čističe životnost 30 až 80 000 km Tlakový regulátor Má za úkol udržovat konstantní rozdíl mezi tlakem paliva a okolním tlakem na dávkovací části vstřikovacího ventilu na 100 kPa ( 1 bar ). U Mono-Jetronicu je tlakový regulátor umístěn v hydraulické části vstřikovací jednotky. Funkce : membrána rozděluje tlakový regulátor na spodní, rázovou komoru a na horní komoru, kde se o membránu opírá předpjatá tlačná pružina. Pohyblivě uložená deska ventilu, která je spojena s membránou, tlačí pružina do sedla ventilu. Jestliže je tlak paliva na membránu větší než tlak přítlačné pružiny, pak se deska ventilu zvedne a palivo může volně proudit d dostatečného množství palivao nádrže. Po vypnutí motoru skončí dodávka paliva, zpětný ventil elektrického palivového čerpadla a ventil tlakového regulátoru se uzavírají. Tlak zůstává v palivovém potrubí po určitou dobu zachován ve stejné výši. Tím jer zabráněno tvoření parových bublin v palivu a je zajištěno pojištění proti spouštění motoru, v zabezpečení- odvzdušnění systému. Nádrž s aktivním uhlím Tato součást palivového systému je propojena s regeneračním ventilem. Slouží jako podpůrný systém odpařování paliva a zároveň napomáhá ke snížení obsahu emisí ve výfukových plynech. Konkrétně napomáhá snížení obsahu kysličníku uhelnatého. Palivová nádrž je spojena s nádrží s aktivním uhlím. Uhlí absorbuje palivo obsažené ve výparech. K dalšímu odvedení paliva, které je vázáno aktivním uhlím, slouží nasávání vzduchu přes regenerátor do vzduchového čističe motoru. Takto obohacený vzduch je nasáván přes sací potrubí do motoru. Regenerační ventil Je spojen s čističem s aktivním uhlím, čističem vzduchu motoru nebo vyúsťuje pod škrtící klapku a palivovou nádrží. Průchod je ovládán jednak elektromagnetickým ventilem, nebo na základě výslednice sil, působící proti sobě při proměnlivé rychlosti nasávaného vzduchu, který prochází regulačním ventilem a síly vyvolané listové pružiny. V sepnutém stavu elektromagnetu přitáhne cívka kotvu s těsněním a tím uzavře průchod ventilem. Ve vypnutém stavu je kotva oddálena tlakem pružiny od sedla. Se stoupajícím rozdílovým tlakem mezi vstupní a výstupní částí se listová pružina vychyluje ve směru zrychlení proudění. Těsnící prvek se stále více přibližuje k sedlu a tím zmenšuje průtokový otvor. Zpětný ventil ve vstupní části regulačního ventilu brání tomu, aby při vypnutém motoru mohly výpary z nádoby s aktivním uhlím unikat do sacího potrubí. Průtoková charakteristika regeneračního ventilu umožňuje při malém rozdílovém tlaku velký regenerační proud, to odpovídá provozu motoru, který je blízko plné zátěži, a naopak malý proud při velkém tlakovém rozdílu, při volnoběhu. Vstřikovací jednotka Vstřikovací jednotka je umístěna na sacím potrubí a vstřikuje palivo jemně rozptýlené do sacího potrubí. Je základní částí Mono-Jetronicu. Její stavba je určena tím, že vstřikování probíhá centrálně a množství paliva a vzduchu oři směšování je určeno nepřímo, velikostí úhlu nastavení škrtící klapky a počtem otáček motoru. Vlastní vstřikovací jednotka je dělena na dvě části :  Horní část – těleso vstřikovacího ventilu  Spodní část – těleso škrtící klapky V dolní polovině tělesa je umístěna škrtící klapka s potenciometrem, který měří úhel nastavení škrtící klapky. Na konzole, umístěné na spodní části tělesa, je uchycen ovladač škrtící klapky jako člen regulace volnoběhu. V horní části tělesa vstřikovače je umístěn veškerý palivový systém této jednotky. Skládá se ze vstřikovacího ventilu, regulátoru tlaku a palivových kanálů. Jde o dva kanály, kterými je vstřikovací ventil zásobován palivem. Spodním kanálem je palivo přiváděno, horní kanál je spojen se spodní komorou regulátoru tlaku paliva, odkud je palivo odváděno zpět do nádrže přes redukční, deskový ventil. Toto pořadí a konstrukce kanálů umožňuje a zajišťuje dostatečné množství paliva v případě přehřátí motoru, ke kterému dochází po vypnutí. V tomto stavu se tvoří v palivu plynné bubliny, které znesnadňují spouštění teplého motoru u karburátorových motorů. Tento jev je u tohoto typu vstřikování odstraněn touto úpravou. V tělese sítka vstřikovacího ventilu je ohraničen průtok paliva mezi přívodním a zpětným kanálem na danou hodnotu. Palivo přiváděné navíc je rozděleno n a dva proudy, jeden protéká vstřikovacím ventilem a druhý vstřikovací ventil obtéká. Tím je zajištěno chlazení vstřikovacího ventilu a následně velmi dobré spouštění teplého motoru. Na vstupu vzduchu do vstřikovací jednotky je rovněž umístěno čidlo pro měření teploty nasávaného vzduchu. Řídící jednotka Řídící jednotka zpracovává veškeré snímané údaje dodávané senzory o provozním stavu motoru. Tyto signály jsou vyhodnoceny a vytvářeny signály pro vstřikovací ventil, ovladač škrtící klapky a regenerační ventil s aktivním uhlím. Řídící jednotka je umístěna v motorovém prostoru v umělohmotném pouzdře. Na řídící desce jsou umístěny veškeré elektronické stavební prvky. Výkonnostní koncovky a stabilizátor napětí, který zásobuje jednotlivé prvky napětím 5 V, jsou upevněny na chladícím tělese. 25-ti pólová zásuvka spojuje jednotku s baterií, senzory a regulačními orgány a čidly.