4) Dynamo- zapojení, hlavní části

4) Dynamo – zapojení, hlavní části, princip činnosti, konstrukce, údržba Účel Dynamo slouží jako hlavní zdroj stejnosměrného napětí a proudu, napájí spotřebiče a dobíjí akumulátor. Je to točivý elektrický stroj. S rozvojem polovodičové techniky v 60.letech minulého století byl tento zdroj nahrazen mnohem výhodnější kombinací alternátoru a diodového můstku Zapojení dynama do obvodu (1) - akumulátor (3) - regulátor (2) - dynamo (4) - kontrolka dobíjení Hlavní části Stator–klidová část, ve které budicí vinutí tvoří magnetické pole. Rotor–rotační část, kde se v pracovním vinutí indukuje při otáčení střídavé elektrické napětí (proud). Komutátor a kartáče – mají za úkol usměrnit střídavé napětí a proud (na kartáčích už jsou tyto veličiny stejnosměrné). Víka – víka mají ložiska, která drží rotor ve statoru tak, že vzdálenost těchto částí je 0,2 až 0,3 mm. Princip činnosti dynama Ve statoru se tvoří magnetické pole (u vozidel je obvykle derivační systém buzení). Mechanicky se točí rotorem a v závitech rotoru se mění intenzita magnetického pole vytvořeného budicím vinutím statoru. Změna intenzity magnetického pole indukuje v závitech rotoru střídavé napětí a proud. Proud z rotoru vyvádíme ven komutátorem, který zde slouží jako mechanický usměrňovač (přivádí na uhlíky, které přenášejí proud z rotoru do soustavy, vždy stejnou polaritu napětí). Poloha závitu při indukci maximálního proudu Poloha závitu při komutaci Konstrukce Stator je tvořen statorovou trubkou, na které jsou přišroubovány zpravidla čtyři pólové nástavce s navinutým budicím vinutím (u dvoupólových dynam jen dva nástavce). Rotor (kotva) je složen z izolovaných plechů bránících vířivým proudům. Na povrchu rotačního tělesa je ve drážkách uloženo pracovní vinutí (jednotlivé závity jsou propojeny na komutátoru). Komutátor je složen ze vzájemně izolovaných měděných lamel. Počet lamel je stejný jako počet závitů pracovního vinutí. Závity jsou spojeny do série (napětí na kartáčích je součtem napětí indukovaných v závitech). Kartáče (uhlíky) jsou umístěny v držácích kartáčů a jsou na komutátor přitlačovány předepsanou silou. Jsou ve dvojicích proti sobě (dva nebo čtyři). Víka jsou upevněna z obou stran ke statorové trubce. Na valivých ložiscích je v nich uložen rotor. Mezera mezi rotorem a statorem je 0,2 až 0,3 mm. Schéma dvoupólového dynama Opravy a údržba 1) zajištění vnitřní čistoty 2) dotažení šroubových spojů 3) mazání a výměna ložisek 4) zajištění izolace lamel, tj. proškrabání izolačních spár do hloubky asi 0,7 mm (usazený uhlíkový prach totiž způsobuje zkrat mezi sousedními lamelami) 5) rovnání povrchu komutátoru (při větším poškození je třeba použít soustruh) 6) kontrola dostatečné délky uhlíků a zajištění jejich průchodnosti ve vodicích komůrkách 7) napnutí, případně výměna řemene, kterým spalovací motor točí rotorem dynama Nevýhody dynama proti alternátorům  složitější konstrukce, vyšší cena a větší poruchovost  nemožnost použít vysokých otáček (hrozí poškození komutátoru) a s tím související neschopnost dodávky proudu při nižších otáčkách  složitější regulace  větší hmotnost a velikost  intenzivní rušení v důsledku jiskření na komutátoru Výhoda dynama proti alternátorům  může trvale pracovat i v režimu bez vnějšího zdroje (zbytková magnetizace v pólových nástavcích statoru pro rozběh stačí)