29. 30. Práva a povinnosti občanů v trestním řízení

29. 30. Práva a povinnosti občanů v trestním řízení Trestní řízení Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon[ Stadia trestního řízení[ Z hlediska časového průběhu lze české trestní řízení členit na dvě základní stadia: 1. Přípravné řízení, 2. Řízení před soudem Základní zásady trestního řízení Základní zásady trestního řízení jsou právní ideje, na kterých je trestní řízení založeno. Odrážejí se v konkrétních předepsaných procesních postupech, a také slouží při aplikaci a interpretaci procesních norem. Obecné zásady 1. Zásada trestního stíhání jen ze zákonných důvodů stanoví, že nikdo nemůže být trestně stíhán z jiných důvodů a jiným způsobem, než stanoví zákon (trestní řád). 2. Presumpce neviny zajišťuje, že dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze na obviněného, proti němuž se vede trestní stíhání, hledět, jako by byl vinen. si může zvolit obhájce a pokud tak neučiní, tak jí v některých případech musí být ustanoven soudem (tzv. nutná obhajoba). 3. Zásada oficiality ukládá orgánům činným v trestním řízení postupovat v řízení z úřední povinnosti, a to co nejrychleji a s plným šetřením zaručených práv a základních svobod. 4. Zásada legality stanoví státnímu zástupci povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo závazná mezinárodní smlouva nestanoví něco jiného odložení zahájení trestního stíhání). 5. Zásada. 6. Zásada českého jazyka stanoví, že orgány činné v trestním řízení vedou řízení v českém jazyce, v němž také vyhotovují svá rozhodnutí. Pokud však některá z osob účastnících se řízení prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněna používat v řízení jazyk, který ovládá.. 7. Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími] ] 1. Zásada bezprostřednosti a zásada ústnosti stanoví, že před soudy se jedná v ústní formě. těm důkazům, které byly před ním provedeny. 2. Zásada veřejnosti určuje, že věci se před soudem projednávají veřejně Stranami v řízení před soudem jsou: • obviněný • státní zástupce • poškozený • zúčastněná osoba