25. 26. Právo trestní

25. 26. Právo trestní Pojem a prameny trestního práva Trestní právo hmotné Trestné činy a jejich pachatelé I. Trestné činy proti republice (vyzvědačství, hanobení republiky a jejího představitele, ohrožení státního tajemství). II. Trestné činy hospodářské (neoprávněné podnikání, padělání peněz, zkrácení daně, ohrožení devizového hospodářství). III. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (útok na veřejného činitele, zneužívání pravomoci veřejného činitele, úplatkářství, křivé obvinění, křivá výpověď svědka). IV. Trestné činy obecně nebezpečné (ohrožení životního prostředí, nedovolené ozbrojování, šíření toxikomanie). V. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití (týrání zvířat, výtržnictví, opilství, šíření poplašné zprávy, pomluva, ohrožování mravnosti, neposkytnutí pomoci). VI. Trestné činy proti rodině a mládeži (dvojí manželství, neboli bigamie, opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži). VII. Trestné činy proti životu a zdraví (vražda, ublížení na zdraví, rvačka, nedovolené přerušení těhotenství). VIII. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (útisk, znásilnění, loupež, vydírání, omezování osobní svobody). IX. Trestné činy proti majetku (krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, podvod, zatajení věci, poškozování věřitele, poškozování cizí věci). X. Trestné činy proti lidskosti (podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů). XI. Trestné činy proti brannosti a proti civilní službě (neplnění odvodní povinnosti, nenastoupení služby v ozbrojených silách). XII. Trestné činy vojenské (neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí, porušování povinností strážní služby, nesplnění bojového úkolu). Pachatelem trestného činu může být pouze fyzická osoba Podmínky trestní odpovědnosti Při posuzování, zda jde o trestný čin, se zkoumají tyto podmínky trestní odpovědnosti: naplnění skutkové podstaty, vina, eventuální důvody vylučující trestnost. Skutková podstata trestného činu je jeho definice, např. skutková podstata krádeže je zlodějovo úmyslné přisvojení si cizí věci tím, že se jí zmocní.