23. 24. Právo rodinné

23. 24. Právo rodinné RODINNÉ PRÁVO (manželství, rozvod, příbuzenství, rodinné vztahy, náhradní výchova dětí) - upravuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a při náhradní výchově dětí MANŽELSTVÍ je : - manželství nelze uzavřít: - manželství zaniká: ROZVOD PŘÍBUZENSTVÍ RODINNÉ VZTAHY – NAROZENÍ DÍTĚTE a) narodí-li se dítě provdané ženě v době od vzniku manželství do 300 dne po jeho zániku, považuje se za otce dítěte manžel matky b) není-li otcovství určeno podle první domněnky, je za otce považován muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů před soudem c) není-li otcovství určeno ani podle druhé domněnky, rozhodne o něm soud. OSVOJENÍ DÍTĚTE A PĚSTOUNSKÁ PÉČE a) osvojení(adopce) b) pěstounská péče