22. Právo vlastnické

22. Právo vlastnické Vlastnické právo je základním věcným právem a je chráněno ústavně Listinou základních práv a svobod, která ve svém článku 11 odstavec 1 prohlašuje, že „každý má právo vlastnit majetek“. Rovněž je zaručeno, že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a požívá stejné ochrany. Vznik (nabývání) vlastnického práva Vlastnictví lze nabýt několika způsoby: 1. Převodem vlastnického práva - zejména smlouvou kupní, darovací, směnnou, vlastník převede věc a tedy vlastnické právo k ní na nového vlastníka 2. Přechodem vlastnického práva - věc přechází do vlastnictví jiného nezávisle na vůli dosavadního vlastníka (např. po smrti děděním) 3. Originárně - původní nabytí vlastnictví k věci, která ještě ve vlastnictví nebyla (např. u nově zhotovené věci) 4. Rozhodnutím státního orgánu - ve výjimečných případech, při neshodě o vlastnictví na věci zpracované (k vytvoření nové věci použit cizí materiál) musí k žalobě jednoho z nich rozhodnout soud 5. Ze zákona - ojedinělé případy, např. zákon o změně osobního užívání pozemku na právo vlastnické. 6. Nalezením věci - zde se stává vlastníkem pouze stát, a to po uplynutí roční lhůty, ve které si může věc vyzvednout původní vlastník, nárok na 10% nálezné 7. Jiné právní skutečnosti - zpravidla uvedeny ve zvláštních zákonech (např. ulovené ryby na základě výkonu práva rybolovu, ulovená zvěř - výkon práva myslivosti) Velmi důležitý je okamžik přechodu vlastnického práva. U movitých věcí se nabývá vlastnictví převzetím věci, tzv. tradicí, a to: • osobně (z ruky do ruky) • distančně - zprostředkovaně (poštou, na dobírku) U nemovitostí se vlastnické právo nabývá vkladem do katastru nemovitostí. . Vlastnické právo lze omezit dvěma způsoby: 1. Použitím věci bez souhlasu vlastníka 2. Vyvlastněním. Podílové spoluvlastnictví Podílové spoluvlastnictví je ideálním spoluvlastnictvím, kdy na rozdíl od reálného spoluvlastnictví, při němž má každý ze spoluvlastníků výlučné vlastnické právo k určité části společné věci, má ideální spoluvlastník svůj podíl na věci vyjádřen zlomkem. Všichni jsou pak vlastníky celé věci a ideální podíl každého z nich má pak vliv na užívání, rozhodování, při hlasování, dělení výnosů a vynakládání prostředků. Podílové spoluvlastnictví vzniká jako každé jiné vlastnictví, tedy zpravidla smlouvou, rozhodnutím soudu, zhotovením věci, vydržením, ze zákona, děděním či na základě jiných, právem uznaných skutečností. http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630&P_soubor=%2Fstudent%2Findex.php%3Fakce%3Dprehled%26ptyp%3D%26cat%3D52%26idp%3D%26detail%3D1%26id%3D4604%26view%3D1%26url_back%3D