18/19/20/21 Fyzikální vlastnosti dřeva

Fyzikální vlastnosti dřeva Jsou to vlastnosti, které pozorujeme bez narušení chemického složení a celistvosti materiálu. Dělíme je na vlastnost, které: -se dají zjistit našimi smysly- barva, lesk, textura, vůně -se dají zjistit přístroji nebo zkouškami bez porušení dřeva- vnitřní vlastnosti, jako vlhkost, objemová hmotnost. Atd. Fyzikální vlastnosti mají velký význam při určování dřev a posouzení jejich vlastností k použití na různé účely. Fyzikální vlastnosti se podle ČSN 49 0000 rozdělují do těchto skupin: 1. Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva – barva, lesk, textura, vůně; 2. Vlastnosti určující vztah dřeva k vodě – vlhkost, vlhkostní vodivost, navlhavost, nasákavost, propustnost vody dřevem, sesychání, bobtnání, borcení, praskání; 3. Vlastnosti určující hmotnost dřeva – měrná hmotnost dřevní substance, objemová hmotnost (objemová hustota), pórovitost; 4. Vlastnosti určující vztah dřeva k teplu – tepelná vodivost, tepelná roztažnost; 5. Vlastnosti určující vztah dřeva ke zvuku – zvuková vodivost, průzvučnost, rezonační schopnost; 6. Vlastnosti určující vztah dřeva k elektřině – elektrická vodivost, dielektrické vlastnosti určující účinek vysokofrekvenčních proudů, piezoelektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti; 7. Propustnost dřeva pro světelné a rentgenové paprsky, účinek ultrafialových paprsků, účinek jaderného záření na dřevo. 5.1 Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva 5.1.1 Barva dřeva Barva dřeva je pro určitý druh dřeviny dost charakteristická, je tedy jedním z poznávacích znaků dřeva. Pro některé dřeviny je typická bílá barva (jedle, lípa, osika), některé mají zřetelnější zbarvení do růžová až do oranžova (olše, buk), u některých se liší barva jádra – je mnohem tmavší, až do černa (eben). Dřeviny mírného pásma jsou obvykle zbarveny světleji, tropické dřeviny mají mnohem výraznější barvu. Barva se může lišit u stejného druhu dřeva. Například vlivem ultrafialových paprsků slunečního záření se tělově růžového zbarvení olše mění na červené, tisové dřevo zpočátku zčervená, na světle zfialoví. Oxidací tříslovin dostává povrch dřeva časem šedou barvu (ploty), stykem se železem třísloviny dubového dřeva zbarvují dřevo do tmavě modré až černé barvy.
Vlastnosti určující hmotnost dřeva Pro posouzení fyzikálních a mechanických vlastností dřeva a dřevních materiálů má velký význam jejich hustota (tj. podíl hmoty na objemu dřeva) .Jelikož je dřevo pórovitý materiál , závisí jeho hustota na hmotnosti a objemu jednotlivých složek dřeva (dřevní substance , voda , vzduch) .Hustota – objemová hmotnost dřeva se pokládá za nejlepší kritérium posouzení vlastností dřeva. Těžké dřevo je obvykle pevnější ,tvrdší a odolnější proti opotřebení než lehké .Objemová hmotnost je významným ukazatelem vhodnosti dřeva na takové účely , kde se například vyžaduje nízká hmotnost při vysoké pevnosti nebo pružnosti ( stavebnictví ,letectví).Rozlišujeme : objemovou hmotnost dřeva a měrnou hmotnost dřevní substance.