37.hodina - doplňovací otázky

37. Doplňovací otázky Tvoření doplňovacích otázek bylo vysvětleno v tématu "slovosled ve větě". Doplňovací otázky začínají vždy tázacím zájmenem. who - kdo whose - čí what - co jaký where - kde, kam when - kdy why - proč how - jak Např: Who is it? - Kdo to je? Whose is this bag? - Čí je to taška? Where do you go? - Kam chodíš? How are you? - Jak se máš? When does it start? - kdy to začíná? What is it? - Co to je? Why don't you eat? - Proč nejíš? Cvičení: Doplňte tázací zájmeno 1) ......doesn't he like tennis? 2) ...... is your mother here? 3) ...... are you? 4) ..... is this? 5) ..... is your brother? 6) ..... don't you work? Utvořte otázky. 1) is, at home,who 2) is, your name,what 3) is, your friend, who 4) what, your telephone number, is 5) my book, where, is 6) your birthday, is, when 7) do, listen to, why, you, music 8) is, where, his school