34.hodina - slovosled ve větě

34. Slovosled anglické věty Pořadí slov v anglické větě je pevně dané a nemůžeme ho měnit. Řídí se pravidlem SVOMPT S - subject /podmět/ V - verb /sloveso, přísudek/ O - object /předmět/ M - manner /způsob, příslovečné určení/ P - place /místo, příslovečné určení/ T - time /čas, příslovečné určení/ V normální oznamovací větě je první podmět a potom přísudek - sloveso. Např.: He works. - On pracuje. Mother cooks. - Matka vaří We play. - My hrajeme. Pak následuje předmět. Např: Mother cooks dinner. - Matka vaří oběd. We play football. - My hrajeme fotbal. Honza loves Jane. - Honza miluje Janu.. Dále následují příslovečná určení v pořadí dané SVOMPT, tzn. příslovečné určení způsobu, následuje přísl. určení místa a na konci je přísl. určení času. Např. Mother cooks dinner quickly. - Matka vaří rychle oběd. He works in the factory. - On pracuje v továrně. We play football every day. - Každý den hrajeme fotbal. Cvičení: Z uvedených slov vytvořte věty, aby odpovídaly správnému slovosledu. 1) like, she, pop 2) we, in, live, Prague 3) learn, English, they 4) Peter, the garden, work, in 5) read, books, father 6) have, house, we, nice 7) study, every day, students, Czech 8) watch TV, in, my sister, living room every evening Při otázce je slovosled následující: Na prvním místě je sloveso a pak následuje podmět a další větné členy. Např. Are you ready? - Jsi připraven? Is it good? - Je to dobré? Have you time? - Máš čas? Has he brother? - Má bratra? Can you help me? - Můžeš mi pomoci? Must she learn? - Musí se učit? U sloves, kdy tvoříme otázku pomocí pomocného slovesa (do, will, did,...apod.) je v otázce na prvním místě pomocné sloveso, náaleduje podmět, sloveso a další větné členy. Např. Do you play cards? - Hraješ karty? Does he work in the garden? - Pracuje na zahradě? Do we like music? - Máme rádi hudbu? Pokud otázka začíná tázacím zájmenem, stojí toto zájmeno na prvním místě a pak následuje zbytek otázky jak je uvedeno výše. Např. Where are you? - Kde jsi? What has she? - Co má? Why do they sing? - Proč zpívají? Where does Peter go? - Kam jde Petr. Cvičení: Utvořte otázky z následujících slov. 1) you, at home, are 2) is, your sister, teacher 3) brother, has, he 4) they, tennis, do, play 5) read, newspaper, she, does 6) jane, speak, can, English 7) do, do, what you 8) Where, live, your brother, does V anglické větě musí být každý větný člen na správném místě, jelikož se nepoužívá časování a skloňování jako v češtině. Angličan tak pozná, v jakém vztahu slova jsou. Například: Honza miluje Zuzanu. Honza loves Zuzana. (Kdo? Honza, Co? Miluje. Koho? Zuzanu. Zuzanu miluje Honza. Honza loves Zuzana. NE: - Zuzanu loves Honza. (Angličan by přeložil Zuzanu jako podmět) Tedy vždy začínám: Kdo dělá co, (komu, pro koho...), jak, kde a kdy Některé běžné vazby jsou vždy dohromady (např.: jít do školy, kde do školy se nedá na konec věty, ale zůstane ve vazbě jít do školy): Chodí do školy rychle. - He goes to school quickly. NE: He quickly goes to school. Výjimka: příslovce frekvence a míry jdou před významové sloveso. (On často chodí do školy. - He often goes to school.) Výjimka: Někde něco je.... - Vždy There is/are...text