17) Automatické převodovky

17) Automatické převodovky Výkon motoru je přenášen přes hydrodynamický měnič s integrovanou přemosťovací spojkou, která jej vede přímo do převodovky. Spojení Ravigneauxovy sady s planetovým soukolím zařazeným v sérii umožňuje řazení pěti stupňů vpřed a jednoho zpětného chodu. Aby bylo možné u hydrodynamického měniče vyloučit skluz, jímž je podmíněna jeho funkce, a aby se zvýšila jeho účinnost, je ve skříni vestavěna přemosťovací spojka. Spojka se zapíná při 4. a 5. rychlostním stupni magnetickým ventilem. Spínání je závislé na informaci o zatížení, výstupních otáčkách převodovky a předvoleném a zařazeném převodu. Při otevření ventilu je tlak oleje za pístem a v prostoru turbiny vyrovnán, tj. mezi prostory není tlakový rozdíl. Olej protéká hnacím hřídelem do prostoru turbiny. Tento směr průtoku zabraňuje uzavření přemosťovací spojky. Pro uzavření musí být směr průtoku oleje opačný, čehož se dosáhne ventilem v hydraulické řadící jednotce. Současně se odvzdušní prostor na straně obložení spojky. Tlak oleje nyní působí z prostoru turbíny a přitlačuje píst k vnější stěně pouzdra měniče. To znamená, že obrátky motoru na vnější straně pouzdra měniče se přivádějí beze ztrát na planetové soukolí. Silový tok 1. rychlostního stupně Do převodovky se výkon přivádí hydraulicky přes měnič točivého momentu a dále při sepnuté spojce do Ravigneauxovy sady. Volnoběžka pod brzdou blokuje unášeč v Ravigneauxově sadě pro směr otáčení vlevo. Velké centrální kolo pohání satelity. Ty jsou spojeny , a proto zabírají společně se satelity malého centrálního kola, které pohánějí korunové kolo. Od korunového kola se výkon přenáší hřídelem unášeče na nosič korunového kola a z něj pak na planetové soukolí zapojené v sérii. Zařazená lamelová brzdy brzdí pevně centrální kolo, takže je poháněn unášeč. Ten je spojen s výstupním hřídelem, tzn.,že otáčky unášeče jsou rovny výstupním otáčkám převodovky. V případě, že je vozidlo brzděno motorem, je také uzavřena lamelová brzda. Silový tok 2. rychlostního stupně Jako u 1. rychlostního stupně je i zde velké centrální kolo poháněno přes hnací hřídel a spojku. Malé centrální kolo je zabrzděno lamelovou brzdou a pásovou brzdou , volnoběžka pod brzdou je vyřazena. Planetová kola velkého centrálního kola pohánějí planetová kola malého centrálního kola. Ta se pak odvalují po zabrzděném malém centrálním kole a pohánějí současně korunové kolo. Další přenos výkonu probíhá stejně jako u 1.rychlostního stupně. Silový tok 3. rychlostního stupně Přenos výkonu je až k přechodu z korunového kola na planetové soukolí zařazené v sérii stejný jako u druhé rychlosti. Sepnutou spojkou je navzájem spojeno korunové a centrální kolo, tzn., že druhé planetové soukolí je v blokovém oběhu. Silový tok 4.rychlostního stupně Spojky jsou uzavřeny, takže velké centrální kolo a unášeč předního planetového soukolí mají otáčky shodné s otáčkami motoru. Tímto spojením unášeče a velkého centrálního kola je uvedeno přední planetové soukolí do blokového oběhu. Stejně jako u 3.rychlostního stupně je také u 4.rychlostního stupně uzavřena spojka. Ta spojuje prvky druhého planetového soukolí a uvádí je do blokového oběhu. Silový tok 5.rychlostního stupně Uzavřením spojky je poháněn přední unášeč. Protože je přitom malé centrální kolo zabrzděno pásovou brzdou , odvalují se planetová kola po centrálním kole, a pohánějí tím přes korunové kolo v sérii zapojené planetové soukolí. Je to stejné jako u 3., a 4.rychlosti v blokovém oběhu. Silový tok při zpětném chodu U silového toku při zpětném chodu se síla přenáší pouze hydraulicky, a to hnacím hřídelem a uzavřenou spojkou na malé centrální kolo. Zabrzděním unášeče brzdou dojde ke změně směru otáčení mezi malým centrálním kolem a korunovým kolem. Další přenos síly probíhá v následujícím planetovém soukolí stejně jako u prvního převodového stupně. Parkovací uzávěra Při vypnutém motoru je spojení mezi silovým tokem a převodovkou přerušeno. Vozidlo tedy nemůže být dostatečně zajištěno, jako je tomu u mechanických převodovek. Proto je samočinná převodovka vybavena parkovací uzávěrou, která se zapíná nastavením volící páky do polohy označené na konzole písmenem P. Při zapnutí se naklopí západka mezi zuby parkovacího ozubeného kola, které je pevně spojeno s výstupním hřídelem převodovky, a tím zablokuje hnací kola. Vozidlo je zároveň chráněno proti samovolnému pohybu. Olejové čerpadlo je poháněno obvykle přímo od měniče. Zajišťuje nejen mazání převodovky, ale plní i následující úlohy : • Vytváří tlak pro hydraulickou řídící část ( tzv. pracovní tlak ) • Vytváří tlak oleje pro měnič • Zásobuje řadící prvky tlakovým olejem • Proplachuje měnič olejem za účelem odvodu tepla