16.-18. Způsoby zobrazování

16.-18.hod Způsoby zobrazování 1. středové promítání - je určeno středem promítání S a průmětnou π , střed S je bod mimo rovinu π . Při středovém promítání je obraz větší než skutečný útvar 2. rovnoběžné promítání - je určeno směrem promítání s a průmětnou π , směr promítání s určuje polohu promítacích přímek, které jsou vždy navzájem rovnoběžné. Podle směru s rovnoběžného promítání rozeznáváme : 1.pravoúhlé promítání, při kterém je směr promítání k průmětně kolmý 2.kosoúhlé promítání, při kterém je směr promítání k průmětně kosý (pod jiným úhlem než 90°)