15. Zobrazování na technických výkresech

15.hod Zobrazování na technických výkresech Zobrazení = nakreslení obrazu předmětu (strojní součásti) na plochu (rovinu-průmětnu, značí se π). K zobrazování se používají metody deskriptivní geometrie, nejpoužívanější metodou k zobrazování prostorových útvarů je promítání na rovinu nazývanou průmětna (list papíru, čtvrtka, stránka v sešitě, …) Pro zobrazování na technických výkresech se používá pravoúhlé promítání na několik průměten, nejčastěji 3 - 6 navzájem kolmých průměten, které můžeme považovat za stěny krychle (třeba třídy).Průmětny jsou určeny osami x, y, z. Obrazy na průmětnách se nazývají průměty. 1. průmětna, pohled zepředu, svislá = nárysna, značí se 2π, určena osami x, z 2. průmětna, pohled shora, vodorovná = půdorysna, značí se 1π, určena osami x, y 3. průmětna, pohled zleva = bokorysna, značí se 3π, určena osami y, z 4. pohled zprava 5. pohled zdola 6 .pohled zezadu Průmět = zobrazení pohledu na těleso (strojní součást) z dané strany na danou průmětnu (zleva - bokorys) půdorys musí být vždy přesně pod nárysem bokorys musí být vždy umístěn ve stejné výšce jako nárys vzdálenost mezi průměty volíme vzhledem k umístění kót; vyplnění plochy; rozložení na ploše, … vzdálenost mezi : nárysem a půdorysem, nárysem a bokorysem musí být stejná