8. Technické výkresy

8. hod. Technické výkresy Technický výkres je výkres používaný převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví, kreslený pokud možno ve vhodně zvoleném měřítku a obsahující všechny informace nutné pro výrobu konkrétní součásti, stroje, stavby apod. Technické výkresy se v ČR kreslí na normalizovaných formátech řady A (A1, A2, A3..) V minulosti (před nástupem počítačů) se používalo rýsovací prkno. Byl to stojan s posuvnou dvojicí kolmých pravítek. Originál výkresu se kreslil na průsvitný (pauzovací) papír tužkou a tuší. Dnes konstruktéři pracují na počítačích využívají speciální programy typu CAD. Výkres se vytiskne na tiskárně nebo plotru. Plošná zobrazení skutečných trojrozměrných předmětů musí být přiměřeně názorná, ne příliš obtížná pro porozumění, ani pro vlastní kreslení. Obrázky nakresleného předmětu mají být výrazné, s velkým rozdílem tloušťky obrysových a ostatních čar. K zobrazení předmětu se užívají : Druhy promítání Druhy čar Technické písmo Kótování Řezy, průřezy Značení jakosti povrchu Značení drsnosti povrchu Značení povrchových úprav Technický výkres zobrazuje hotové dílo a konstruktér jej tvoří především s ohledem na funkci díla. Určit sled kroků k dosažení výsledku - zpracovat výrobní postup - je úkolem technologa. Konstruktér přitom musí mít dostatečné vědomosti o výrobních postupech, aby dílo šlo podle výkresu zhotovit (podobně, jako skladatel nenapíše klavírní part, který nejde zahrát), a mít představu o nákladech na dílo, i když je sám nevyčísluje. Technický výkres není realistickým zobrazením díla, ale používá se zjednodušování, symboly, značky apod. Hlavní zásady kreslení výkresů jsou určeny technickou normou (v ČR je to ČSN 01 3000 Strojnické výkresy). Výrobní výkresy se musí kreslit jednotně, aby byly vždy jednoznačné pro každého, kdo podle nich pracuje. Výkres, který by umožňoval více možností výsledného tvaru nebo rozměrů součásti, je vadný.