18. Dopis

Funkční styly 1. styl prostě sdělovací užíváme ho v každodenní komunikaci forma písemná i ústní podává běžné informace, všeobecná srozumitelnost neutrální slovní zásoba útvary : inzerát, email, pozvánka, reklama, osobní dopis 2. styl administrativní „úřední“ užívá se při styku s institucemi, úřady, firmami… stručný, heslovitý často tabelární forma, formuláře písemný útvary : žádost, úřední dopis, životopis… 3. styl odborný podává pravdivé informace a fakta užívá cizích slov, terminologie obsahuje složitá souvětí některé texty mohou být pro laiky nesrozumitelné útvary : referát, výklad, odborná esej, návod k obsluze… 4. styl publicistický „novinářský“ užívá se v hromadných sdělovacích prostředcích výrazná grafická stránka často nezvyklá slovní spojení a slova příležitostně vytvořená podává aktuální informace útvary : fejeton, novinový článek, sloupek 5. styl umělecký užívaný v literatuře ovlivněný fantazií a citovostí informace, které podává, nemusejí být pravdivé má působit estetickým dojmem zařazujeme sem prózu, poezii, drama útvary : román, báseň, balada, píseň http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/funkcni-styly/ URL
text