77. Využití bioplynu

77. Využití bioplynu Bioplyn je hořlavý plyn, vyrábí se z biomasy, odpadů zemědělských produktů a pod. Rozlišujeme bioplyn skládkový nebo kalový. Využití je například k vytápění skleníků nebo k vytápění budov (obvykle menšího množství). Složením je bioplyn až z 80% nebo 90% metan dle původu a zbytek do 100% oxid uhličitý CO2 a minimum dusíku a vázané určité množství síry. V současnosti se rozšiřuje získávání bioplynu v čistírnách odpadních vod (ČOV), kde dochází k oddělování a jímání bioplynu při vyhnívání kalu. Přímo v ČOV se nachází kotelna, kde se bioplyn spaluje a získané teplo slouží např. k vytápění budov v ČOV popř. v přilehlém okolí. V zemědělství je získáván bioplyn obecně z hnoje zemědělských zvířat. Získaný bioplyn se po úpravách shromažďuje v zásobníku a následně opět využívá k výrobě tepla.