42. a 43. Další zkoušky pevnosti

Zkoušky pevnosti v tlaku, ohybu, krutu a střihu Zkouška tlakem je používána méně často (např. u ližiny, keramických a stavebních hmot apod.). U ocelí se obvykle nedělá, protože hodnoty meze úměrnosti a meze kluzu v tahu i tlaku jsou přibližně stejné. Zkušební tělesa -- válečky o průměru 20 až 30 mm a stejné výšky -- jsou postupně zatěžovány, až se rozdrtí (u křehkých materiálů) nebo stlačí na stanovenou hodnotu. Zkušební tělesa z betonu, dřeva apod. mají tvar krychle. Zkouška ohybem se používá u materiálů křehkých, hlavně litých, např. u šedé litiny. U houževnatých materiálů k porušení zkušební tyče nedojde. Zkušební tyč je uložena na podpěrách a uprostřed tyče působí zatěžující síla. Při postupně rostoucím zatížení se odměřuje průhyb tyče až do okamžiku, kdy se tyč přelomí nebo trvale prohne. Zkouška krutem slouží ke zjišťování jakosti drátu za studena (zkouška drátů kroucením). Zkouškou za tepla se určuje kujnost oceli. Zkouška se dělá většinou na válcových zkušebních tyčích, které se ve zkušebním stroji zatěžují až do porušení. Měří se příslušný krouticí moment a zkroucení tyče na určité měřené délce. Pevnost v krutu (mez pevnosti v krutu) Tpk je největší smykové napětí, které způsobí lom zkušební tyče namáhané kroucením (např. u křehkých látek). U houževnatých materiálů se zkušební tyč poruší až po několika zkrouceních. Zkouška střihem. Obvykle se provádí v přípravku na univerzálním zkušebním stroji. Ze zatížení, při kterém se zkušební tyč poruší, a z původní plochy průřezu se vypočítá mez pevnosti ve střihu. Pevnost ve střihu (mez pevnosti ve střihu) rp, je největší smykové napětí potřebné k přestřižení zkušební tyče. Tato zkouška je obvyklá u slídy. dřeva, lepenky apod. U kovů lze Tp: odhadnout s přesností na 10 až 20 %. Znalost pevnosti ve střihu je velmi důležitá při výpočtu síly potřebné k prostřihování plechů.