12. Nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa - část I. (striktně nepravidelná) U těchto sloves se musí použít nepravidelné tvary. Infinitiv Minulý čas prostý Minulé příčestí Česky B be was , were been být bear bore born , borne nést beat beat beat , beaten bít become became become stát se begin began begun začít bid bid bid nabídnout bind bound bound přivázat bite bit bitten kousnout bleed bled bled krvácet blow blew blown vanout break broke broken zlomit breed bred bred chovat bring brought brought přinést build built built stavět burn burnt burnt pálit burst burst burst prasknout buy bought bought koupit C cast cast cast hodit,odlít catch caught caught chytit choose chose chosen vybrat si cling clung clung lnout come came come přijít cost cost cost stát creep crept crept plížit se cut cut cut řezat D deal dealt dealt obchodovat dig dug dug kopat do did done dělat draw drew drawn kreslit drink drank drunk , drank pít drive drove driven řídit E eat ate eaten jíst F fall fell fallen padat feed fed fed krmit feel felt felt cítit fight fought fought bojovat find found found najít flee fled fled utéct fling flung flung hodit fly flew flown letět forbid forbade , forbid forbidden zakázat forget forgot forgotten zapomenout forsake forsook forsaken opustit freeze froze frozen mrznout G get got got , gotten získat give gave given dát go went gone jít grind ground , grinded ground brousit grow grew grown růst H have had had mít hear heard heard slyšet hide hid hidden schovat hit hit hit udeřit hold held held držet hurt hurt hurt zranit K keep kept kept udržet know knew known vědět L lay laid laid položit lead led led vést leave left left opustit lend lent lent půjčit let let let nechat lie lay lain ležet lose lost lost ztratit M make made made udělat mean meant meant znamenat meet met met potkat P pay paid paid platit put put put dát Q quit quit quit skončit R read read read číst rend rent rent rvát ride rode ridden jet ring rang rung zazvonit rise rose risen zvednout run ran run běžet S say said said říct see saw seen vidět seek sought sought hledat sell sold sold prodávat send sent sent poslat set set set nastavit shake shook shaken třást shed shed shed shazovat shoot shot shot střílet shrink shrank , shrunk shrunk , shrunken zmenšit se shut shut shut zavřít sing sang sung zpívat sink sank , sunk sunk , sunken potopit se sit sat sat sedět sleep slept slept spát slide slid slid , slidden klouzat sling slung , slang slung mrštit slink slunk slunk vytratit se slit slit slit rozříznout speak spoke spoken mluvit spend spent spent utratit spin span , spun spun otáčet se spit spit , spat spit plivat split split split rozdělit spread spread spread rozšířit spring sprang , sprung sprung vymrštit se stand stood stood stát steal stole stolen krást stick stuck stuck ulpět sting stung , stang stung píchnout stink stank , stunk stunk zapáchat stride strode stridden , strided kráčet strike struck stricken , struck udeřit string strang , strung strung rozvěsit swear swore sworn přísahat sweep swept swept zametat swim swam swum plavat swing swung , swang swung houpat se T take took taken vzít teach taught taught vyučovat tear tore torn roztrhnout tell told told říct think thought thought myslet si throw threw thrown hodit tread trod trodden , trod našlapovat W wake woke woken vzbudit wear wore worn nosit weave weaved , wove woven spřádat weep wept wept plakat wet wet wet počůrat se win won won zvítězit wind wound wound navinout wring wrang , wrung wrung vymámit write wrote written psát writhe writhed writhen svíjet se Nepravidelná slovesa - část II. (lze pravidelně i nepravidelně) U těchto sloves lze používat pravidelné tvary a ty nepravidelné proto stačí znát pasivně. Infinitiv Minulý čas prostý Minulé příčestí Česky B bend bent , bended bent , bended ohnout bet bet , betted bet , betted vsadit C clothe clothed , clad clothed , clad obléct crow crowed , crew crowed kokrhat D dive dived , dove dived potopit se drag drug , dragged drug , dragged táhnout dream dreamed , dreamt dreamed , dreamt snít dwell dwelt , dwelled dwelt , dwelled bydlet F fit fit , fitted fit , fitted pasovat G gild gilded , gilt gilded , gilt pozlatit H heave heaved , hove heaved , hove , hoven zvednout hew hew , hewed hewn , hewed sekat hung hung , hanged hung , hanged viset K kneel knelt , kneeled knelt , kneeled pokleknout knit knit , knitted knit , knitted plést L lade laded laden , laded naložit laugh laughed laughed smát se lean leaned , leant leaned , leant naklánět se leap leaped , leapt leaped , leapt skočit learn learned , learnt learned , learnt učit se light lit , lighted lit , lighted osvětlit M melt melted , molt melted , molten tát mow mowed mowed , mown sekat P pen penned , pent penned , pent psát plead pleaded , pled pleaded , pled žádat prove proved proved , proven dokázat R rid rid , ridded rid , ridden , ridded zbavit S saw sawed sawed , sawn řezat sew sewed sewed , sewn šít shape shaped shapen , shaped formovat shave shove , shaved shaven , shaved holit se shear shore , sheared shorn , sheared ostříhat shine shined , shone shined , shone zářit show showed showed , shown ukazovat slay slew , slayed slain , slayed zabít smell smelled , smelt smelled , smelt vonět sneak sneaked sneaked , snuck plížit se sow sowed , sew sowed , sown zasít speed sped , speeded sped , speeded pádit spell spelled , spelt spelled , spelt hláskovat spill spilled , spilt spilled , spilt rozlít spoil spoiled , spoilt spoiled , spoilt zkazit se stave stove , staved stove , staved prolomit se strew strew , strewed strewn , strewed rozházet strive strove , strived striven , strived usilovat sweat sweat , sweated sweat , sweated potit se swell swelled , swole swelled , swollen otéct T thrive thrived , throve thrived , thriven vzkvétat thrust thrust , thrusted thrust , thrusted vrazit W wax waxed waxed , waxen navoskovat wed wed , wedded wed , wedded vzít si wreak wreaked , wrack wreaked , wreaken napáchat 2x klikni pro úpravu