37. - 38. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky - druhy zkoušení materiálu, význam

ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ Význam: Stálé zvyšování výkonnosti a snižování hmotnosti strojů = vysoké požadavky na jakost hutního materiálu = zvyšování nároků na zkoušení materiálu. Komu slouží? a) Výrobci, ke kontrole jakosti výrobku (kvality výroby) b) Odběrateli, ke kontrole, zda mu byl skutečně dodán materiál kvality, kterou požadoval 1. Mechanické zkoušky a) statické b) dynamické - patří k nejdůležitějším - zjišťují pevnost materiálu při různém způsobu zatížení (statická zkouška tahem, rázové zkoušky, zkoušky únavy materiálu apod.). - výsledky mechanických zkoušek jsou důležitým podkladem pro výpočet pevnosti konstrukcí - provádějí se na vzorcích odříznutých ze zkoušeného výrobku a při tom předpokládáme, že vzorek má stejné vlastnosti jako výrobek. 2. Nedestruktivní zkoušky (bez porušení zkoušeného materiálu) - používají se když ve výrobcích mohou být různé vnitřní nebo povrchové vady (trhliny, dutiny atd.), které mohou značně snížit celkovou pevnost výrobku a přitom třeba vůbec neovlivní zkušební vzorek - patří sem např. prozařování materiálu rentgenovými paprsky nebo paprsky gama, zkoušení ultrazvukem, magnetickými metodami atd. 3. Technologické zkoušky - neslouží přímo ke zjišťování pevnosti, ale napodobují výrobní postup a umožňují tak posoudit, je-li materiál vhodný pro určitý druh zpracování, pro určitý druh technologie výroby - patří sem např. zkoušky tvárnosti za tepla a za studena, zkoušky svařitelnosti, zkoušky trubek apod.