13.- 14. Tuhé a pevné těleso, moment síly vzhledem k ose otáčení, dvojice sil

Tuhé těleso - je ideální těleso, jehož tvar ani objem se libovolně velkých sil nemění - nedeformuje se pohyb tuhého tělesa - posuvný (translace) - otáčivý (rotace) Moment síly vzhledem k ose otáčení - vektorová fyzikální veličina vyjadřující otáčivý účinek síly působící na tuhé těleso, které se otáčí kolem své osy - směr momentu síly určíme podle pravidla pravé ruky – položíme-li pravou ruku na těleso tak, aby prsty ukazovaly směr otáčení tělesa, pak vztyčený palec ukazuje směr momentu síly - označení M, jednotka N.m newton metr dvojice sil - dvě stejně velké rovnoběžné síly navzájem opačného směru, které působí ve dvou různých bodech tělesa otáčivého kolem nehybné osy - výslednice dvojice sil je nulová - v praxi – otáčení volantem, ždímání hadru