29. – 30. Rozklady výrazů

Rozklad výrazu (mnohočlenu) na součin pomocí vytýkání před závorku a pomocí vzorců