14. Neonacismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie

14. Neonacismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus v širokém slova smyslu je názor, že z představy, podle níž je lidstvo rozděleno na biologicky odlišné rasy Tato teorie tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou růzností . V praxi pak tento názor v řadě případů vedl (či stále ještě vede) k rasové segregaci. Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu V překladu tedy xenofobie značí strach z cizinců spojený s pocitem ohrožení a nedůvěry. Xenofobní chování je založeno na rasových, etnických, kulturních a náboženských předsudcích Příčiny xenofobie V praxi je pak xenofobie často uměle živena a podporována různými ideologiemi a propagandistickými akcemi, případně z nich přímo vyrůstá, pokud není sama původcem.[1] Xenofobie vs. rasismus Xenofobie však není totožná s pojmem rasismus Neonacismus Neonacismus je ultrapravicová politická ideologie vycházející z nacismu. Ideologie vznikla po 2. světové válce. Neonacisté vycházejí z teze o nadřazenosti bílé rasy. Hlavním nepřítelem neonacistů jsou přistěhovalci, politická levice, liberálové, Cikáni, homosexuálové, anarchisté, komunisté a především židé. Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase Krajním příkladem antisemitismu je otevřeně nepřátelská nacistická ideologie Adolfa Hitlera, která vedla ke genocidě evropských židů. V rámci judaismu existuje názor, že antisemitismus je prostředek, skrze něhož samotný Bůh dává Židům najevo, že se jako národ svým životem natolik vzdálili, že ztrácejí svůj, nárok na život • Náboženský antisemitismus • Rasový antisemitismus: