9. Lidská a občanská práva

9. Lidská a občanská práva LIDSKÁ PRÁVA Práva, která patří lidským bytostem prostě jako lidským bytostem. Může být chápáno jako právo nebýt zabit nebo fyzicky napaden, nebo jako právo být chráněn před zabitím a napadením, nebo jako právo na základní materiální podmínky k životu nebo minimum zdravotní péče. Za druhé je to svoboda, která v deklaracích figuruje vždy na přední mmístě Za třetí, právo na vlastnictví. Za čtvrté jsou to práva týkající se občanova individuálního statutu, jako jsou národnostní a demokratická práva. Za páté práva týkající se způsobu vlády Za šesté, lidská práva zahrnují nárok na určité společenské, ekonomické a kulturní statky Občanské právo Občanské právo hmotnéObčanské právo hmotné upravuje zejména: • základní otázky soukromého práva • rodinné právo • věcná práva • dědické právo • závazkové právo • duševní vlastnictví Základním pramenem občanského práva hmotného je občanský zákoník. Hlavní zásady občanského práva Základní zásady soukromého, resp. občanského práva definuje český občanský zákoník ve svém § 3 takto: • každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí • rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany • nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých • daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny (pacta sunt servanda) • vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká • nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží